Zmluvy 2020

Dodatok č. 1  k Zmluve č. 4/2011  o zabezpečení stravovacích služieb

ZoD splašková kanalizácia obmena technológie čerpacích staníc  24.1.2020

Zmluva o poskytovaní služby TORVEL 28.1.2020

Zmluva č. 320 0021 – DHZ

ZoD – Oplotenie športového areálu v obci T.M. 30.3.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 8.8.2019; 4.2.2020

Zmluva o nájme bytu p. Gutmanová, 1.4.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov- Mgr. Tatiana Ridziková, 1.4.2020

Zmluva o dodaní služby – zabezpečenie činností pracovnej zdravotnej služby. 1.4.2020

Zmluva -zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany, 15.4.2020

dodatok č. 2 k ZoD – zberný dvor, 23.4.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-154-001/2020, 04.05.2020

Kúpna zmluva- Zriadenie polytechnickej učebne – vnútorné vybavenie, 5.5.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny – 20222393, 20.5.2020

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003155 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  20.5.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/1  26.5.2020

Zmluva o účte Municipláneho úveru – Univerzál zo dňa 11.6.2020

Zmluva o úvere č. 72/009/20, 11.6.2020

Zmluva o nájme bytu – obecná nájom bytovka byt č. 10

Zmluva o spolupráci a poradenstve – Torvel 10.7.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP – Zberný dvor, 13.7.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K439-222-13 zo dňa 19.7.2018

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č: OPKZP-PO1-SC111-2017-33_11_184

Rámcová dohoda zo dňa 24.08.2020

Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 24.1.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o NFP zo dňa 4.9.2020

Kúpna zmluva – Orlík

Zmluva o nájme bytu – nájomný byt 12

Poistná zmluva – dodatok č. 1

Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M841-421-19 zo dňa 1.10.2018, zverejnené 3.11.2020

Dohoda č. 20_16_010_52

dodatok č. 2 k dohode č. 14_16_010_84

Zmluva o poskytovaní služieb – ADUSPRA

Dodatok č. 3 k ZoD č. IROP-Z-302021K439-222-13 zo dňa 19.7.2018

Dodatok k zmluve č. 9/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a DSO, 30.11.2020

zmluva o spolupráci a poradenstve Torvel, 2.12.2020

Zmluva o výpožičke SODB, 3.12.2020

Zmluva o dielo – kybernetická bezpečnosť, 31.12.2020