Zmluvy 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

  Zverejnenie dodatku č. IROP-D1-302021K439-222-13 k zmluve o poskytnutí NFP (1,3 MiB, 524 hits)

  Zverejnenie dodatku č. IROP-D1-302041M841-421-19 k zmluve o poskytnutí NFP (1,3 MiB, 539 hits)

  ZoD Tesárske Mlyňany - Splašková kanalizácia, obmena technologie čerpacích staníc (4,6 MiB, 565 hits)

Oznámenie o nenadobudnutí účinnosti ZOD – splašková kanlizácia

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Kúpna zmluva Mechanizácia zberný dvor

Zmluva na dodanie tovaru 27.8.2019-Škola. vnútorné vybavenie

Oznámenie o nenadobudnutí účinnosti zmluvy o dodávke tovaru

Zmluva o odbere druhotných surovín 2.9.2019

ZoD – Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ T.Mlyňany – stavebné práce 04.09.2019

Oznámenie o nenadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo

ZOD Dhz 19.9.2019

zmluva č. 201909601 – vydanie certifikátu

Zmluva o NFP č. OPKZP-P01-SC111-2017-33_11 zo dňa 4.10.2019

ZMLUVA O DIELO č. Enviro 19-2019

zmluva č. 137 NR 2019 28.11.2019

Zmluva o bežnom účte – 2254908026.

Zmluva o bežnom účte – 2254908027

Zmluva_BOZP_OPP_TM

Nájomná zmluva obecná nájomná bytovka – byt č. 8

licenčná zmluva TESÁRSKE MLYŇANY

Kúpna zmluva – p. Harangozová

Nájomná zmluva zrubový dom

Dodatok č 1 k nájomnej zmluve – zmrzlina

Dodatok č 2 k nájomnej zmluve – kaderníctvo

Dodatok č. 1 k zmluve o spol. a por. – Torvel zo dňa 21.3.2019

Nájomná zmluva – rd č. 337

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva – obedy ŠJ

dodatok č. 1 k ZoD – zberný dvor, 31.12.2019