Výzva na predloženie ponuky – „Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Tesárske Mlyňany – vnútorné vybavenie“ 11.3.2020

Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Tesárske Mlyňany – vnútorné vybavenie“

Viac tu:

Výzva na predloženie ponuky Tesárske Mlyňany vybavenie učební 11_03_2020

  Príloha č. 1 Opis zákazky (75,5 KiB, 390 hits)

Príloha č. 2 výzvy Kúpna zmluva

 

Zverejnené: 11.3.2020

 

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

Informácia o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk vnútorné vybavenie

Zverejnené: 19.3.2020