Všeobecné záväzné nariadenia

  VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany (4,5 MiB, 1 119 hits)

  VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (6,8 MiB, 1 079 hits)

  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 (1,1 MiB, 1 054 hits)

  Dodatok č. 2 k VZN č.2/2011 (2,3 MiB, 1 066 hits)

  Dodatok č. 3 k VZN č. 2 (4,8 MiB, 1 155 hits)

  VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský závod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany (3,5 MiB, 1 083 hits)

  VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 (5,2 MiB, 1 139 hits)

  VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany (4,1 MiB, 1 085 hits)

  VZN č. 2/2012 o umiestňovaní volebných plagátov (1 021,1 KiB, 1 002 hits)

  VZN o sociálnych službách (64,5 KiB, 1 051 hits)

  VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 (97,3 KiB, 1 344 hits)

  VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany (100,1 KiB, 1 403 hits)

  VZN o Vvýške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (182,9 KiB, 1 292 hits)

  Dodatok k VZN č. 6/2012 (96,6 KiB, 1 023 hits)

  VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany (151,2 KiB, 993 hits)

  Dodatok č. 1 K VZN č. 2/1998 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Tesárske Mlyňany (249,1 KiB, 971 hits)

  VZN o vode a kanalizácii (280,8 KiB, 1 098 hits)

  VZN daň z nehnuteľností r. 2014 (96,9 KiB, 892 hits)

  Dodatkok č. 1 k VZN č.1-2013 (267,8 KiB, 1 010 hits)

  VZN č. 2/2002 o vylepovaní volebných plagátov (192,0 KiB, 826 hits)

  VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015 (96,9 KiB, 866 hits)

  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany (557,1 KiB, 1 857 hits)

  VZN č. 2/2015 o poskytovaných finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (102,0 KiB, 1 030 hits)

  VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany (379,9 KiB, 990 hits)

  VZN č. 4/2015 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Tesárske Mlyňany, v katastrálnom území Tesáre nad Žitavou a Mlyňany (303,4 KiB, 772 hits)

  VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016 (97,7 KiB, 790 hits)

  VZN č. 6/2015 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany (267,5 KiB, 723 hits)

  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany (258,3 KiB, 704 hits)

  Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany (261,8 KiB, 767 hits)

  Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (257,1 KiB, 701 hits)

  VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 (95,5 KiB, 897 hits)

  Dodatok č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6 /2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (137,1 KiB, 662 hits)

  Príloha č.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (79,6 KiB, 621 hits)

  VZN č. 1/2017 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany (209,1 KiB, 636 hits)

  VZN č. 2/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany (200,9 KiB, 718 hits)

  VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tesárske Mlyňany (270,3 KiB, 593 hits)

  VZN č. 5/2017, ktorým sa ruší dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 (80,5 KiB, 580 hits)

  VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností (96,5 KiB, 598 hits)

  Dodatok č.4 k VZN č. 6/2012 (122,5 KiB, 448 hits)

VZN-č.-1-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce TM.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017

Návrh dodatku č. 3 k VZN č.5-2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany

VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov