Všeobecné záväzné nariadenia

  VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany (4,5 MiB, 692 hits)

  VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (6,8 MiB, 657 hits)

  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 (1,1 MiB, 633 hits)

  Dodatok č. 2 k VZN č.2/2011 (2,3 MiB, 655 hits)

  Dodatok č. 3 k VZN č. 2 (4,8 MiB, 705 hits)

  VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský závod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany (3,5 MiB, 647 hits)

  VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 (5,2 MiB, 699 hits)

  VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany (4,1 MiB, 677 hits)

  VZN č. 2/2012 o umiestňovaní volebných plagátov (1 021,1 KiB, 626 hits)

  VZN o sociálnych službách (64,5 KiB, 632 hits)

  VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 (97,3 KiB, 839 hits)

  VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany (100,1 KiB, 796 hits)

  VZN o Vvýške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (182,9 KiB, 794 hits)

  Dodatok k VZN č. 6/2012 (96,6 KiB, 605 hits)

  VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany (151,2 KiB, 562 hits)

  Dodatok č. 1 K VZN č. 2/1998 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Tesárske Mlyňany (249,1 KiB, 566 hits)

  VZN o vode a kanalizácii (280,8 KiB, 667 hits)

  Dodatok č. 1 K VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany (248,5 KiB, 552 hits)

  VZN č. 3/2013 OBCE TESÁRSKE MLYŃANY O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI (178,9 KiB, 551 hits)

  VZN daň z nehnuteľností r. 2014 (96,9 KiB, 520 hits)

  Dodatkok č. 1 k VZN č.1-2013 (267,8 KiB, 595 hits)

  VZN č. 2/2002 o vylepovaní volebných plagátov (192,0 KiB, 428 hits)

  VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015 (96,9 KiB, 439 hits)

  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany (557,1 KiB, 1 415 hits)

  VZN č. 2/2015 o poskytovaných finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (102,0 KiB, 583 hits)

  VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany (379,9 KiB, 512 hits)

  VZN č. 4/2015 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Tesárske Mlyňany, v katastrálnom území Tesáre nad Žitavou a Mlyňany (303,4 KiB, 315 hits)

  VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016 (97,7 KiB, 354 hits)

  VZN č. 6/2015 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany (267,5 KiB, 328 hits)

  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany (258,3 KiB, 309 hits)

  Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany (261,8 KiB, 342 hits)

  Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (257,1 KiB, 314 hits)

  VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 (95,5 KiB, 403 hits)

  Dodatok č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6 /2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (137,1 KiB, 232 hits)

  Príloha č.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (79,6 KiB, 202 hits)

  VZN č. 1/2017 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany (209,1 KiB, 155 hits)

  VZN č. 2/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany (200,9 KiB, 194 hits)

  VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tesárske Mlyňany (270,3 KiB, 148 hits)

  VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tesárske Mlyňany (360,3 KiB, 173 hits)

  VZN č. 5/2017, ktorým sa ruší dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 (80,5 KiB, 155 hits)

  VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností (96,5 KiB, 142 hits)

  Dodatok č.4 k VZN č. 6/2012 (122,5 KiB, 18 hits)