Všeobecné záväzné nariadenia

  VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany (4,5 MiB, 541 hits)

  VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (6,8 MiB, 553 hits)

  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 (1,1 MiB, 505 hits)

  Dodatok č. 2 k VZN č.2/2011 (2,3 MiB, 534 hits)

  Dodatok č. 3 k VZN č. 2 (4,8 MiB, 540 hits)

  VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský závod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany (3,5 MiB, 505 hits)

  VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 (5,2 MiB, 556 hits)

  VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany (4,1 MiB, 522 hits)

  VZN č. 2/2012 o umiestňovaní volebných plagátov (1 021,1 KiB, 493 hits)

  VZN o sociálnych službách (64,5 KiB, 522 hits)

  VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 (97,3 KiB, 679 hits)

  VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany (100,1 KiB, 616 hits)

  VZN o Vvýške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (182,9 KiB, 647 hits)

  Dodatok k VZN č. 6/2012 (96,6 KiB, 471 hits)

  VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany (151,2 KiB, 450 hits)

  Dodatok č. 1 K VZN č. 2/1998 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Tesárske Mlyňany (249,1 KiB, 442 hits)

  VZN o vode a kanalizácii (280,8 KiB, 460 hits)

  Dodatok č. 1 K VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany (248,5 KiB, 433 hits)

  VZN č. 3/2013 OBCE TESÁRSKE MLYŃANY O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI (178,9 KiB, 435 hits)

  VZN daň z nehnuteľností r. 2014 (96,9 KiB, 396 hits)

  Dodatkok č. 1 k VZN č.1-2013 (267,8 KiB, 419 hits)

  VZN č. 2/2002 o vylepovaní volebných plagátov (192,0 KiB, 299 hits)

  VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015 (96,9 KiB, 305 hits)

  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany (557,1 KiB, 520 hits)

  VZN č. 2/2015 o poskytovaných finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (102,0 KiB, 422 hits)

  VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany (379,9 KiB, 333 hits)

  VZN č. 4/2015 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Tesárske Mlyňany, v katastrálnom území Tesáre nad Žitavou a Mlyňany (303,4 KiB, 191 hits)

  VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016 (97,7 KiB, 220 hits)

  VZN č. 6/2015 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany (267,5 KiB, 201 hits)

  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany (258,3 KiB, 201 hits)

  Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany (261,8 KiB, 220 hits)

  Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (257,1 KiB, 200 hits)

  VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tesárske Mlyňany (400,0 KiB, 185 hits)

  VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 (97,0 KiB, 205 hits)

  Dodatok č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6 /2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (137,1 KiB, 73 hits)

  Príloha č.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (79,6 KiB, 71 hits)

  VZN č. 1/2017 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany (209,1 KiB, 21 hits)

  VZN č. 2/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany (200,9 KiB, 21 hits)