Verejné obstarávanie – Úrad vlády

Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

Oplotenie športového areálu v obci Tesárske Mlyňany“

Všetky informácie sú zverejnené: 

Výzva na predloženie ponuky 06_03_2020

Príloha č.1 výzvy návrh na plnenie kritírií

Príloha č. 2 Výkaz výmer oplotenie

Príloha č. 3 výzvy projektová dokumentácia

Príloha č. 4 výzvy návrh zmluvy o dielo oplotenie

Zverejnené: 6.3.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o predĺžení lehoty predkladania ponúk, viac info tu:

Informácia o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

zverejnené dňa: 13.3.2020

 

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o opätovnom predĺžení predkladania ponúk

Informácia o opätovnom predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

zverejnené dňa 19.3.2020

 

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zápisnicu z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu „Oplotenie športového areálu v obci Tesárske Mlyňany“

  • Zverejnené dňa 25.3.2020