Splašková kanalizácia – obmena technológie čerpacích staníc 21.11.2019

Obec Tesárske Mlyňany ako verejný obstarávateľ v zmysle  paragrafu 7 ods. 1 pism. b) zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje výzvu na súťaž s názvom: „Splašková kanalizácia – obmena čerpacích staníc“ 

Výzva s prílohami na stiahnutie: 

Výzva s prílohami

Zverejnené dňa 21.11.2019