Splašková kanalizácia – obmena čerpacích staníc

Obec Tesárske Mlyňany ako verejný obstarávateľ v zmysle  paragrafu 7 ods. 1 pism. b) zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje výzvu na súťaž s názvom: „Splašková kanalizácia – obmena čerpacích staníc“ 

Výzva s prílohami na stiahnutie: 

  Splašková kanalizácia (465,8 KiB, 132 hits)