Zverejnenie zámeru odpredaja majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

zverejnenie zámeru – Rajtar

 

Zverejnené: 14.2.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 12.2.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Vladimíra Forgáča a Ing. Anny Forgáčovej, Hlavná 104, Tesárske Mlyňany zo dňa 11.2.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 3 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1124/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Pozvánka na obecnú zabíjačku

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks listnatého opadavého stromu  rodu Fraxinus  (jaseň) s obvodom kmeňa 70 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou,

1 ks listnatého opadavého stromu druhu Robinia pseudoacacia (agát biely) s obvodom kmeňa 45 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou,

2 ks ihličnatých stromov rodu picea (smrek) s obvodmi kmeňov 95 cm a 84 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

rastúcich v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Zlaté Moravce, katastrálnom území Zlaté Moravce, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 1100/2, druh zastavaná plocha a nádvorie.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

 

Dátum zverejnenia informácie: 28.1.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Špecifikácia drevín, ktorá sa má vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks listnatého opadavého stromu  rodu Fraxinus excelsior  (jaseň štíhly) bez uvedených proporcií, 

rastúci v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Zlaté Moravce, katastrálnom území Zlaté Moravce, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 1888/1, druh ostatná plocha.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

 

Dátum zverejnenia informácie: 27.1.2020

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do volieb NR SR 2020 a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Pozvánka na deň otvorených dverí – obecná knižnica

Obecná knižnica

V roku 2019 sa nám podarilo získať dotáciu na nákup kníh do našej obecnej knižnice. Dotácia bola pridelená z Fondu na podporu umenia .

Cieľom projektu bolo obohatiť knižničný fond o nové knižné novinky a tak zatraktívniť našu knižnicu pre súčasných, ale aj nových čitateľov. Projekt bol podporený sumou 1000,- Eur a a spoluúčasťou obce vo výške 229,52 Eur. Táto čiastka nám umožnila zakúpiť 131 nových kníh, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie našich čitateľov.

 

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje informáciu

o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky č. 9“

Uvedené sa nachádza na :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9

K uvedenému sa môžete vyjadriť a nahliadnuť

na Okresnom úrade Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP do 23.1.2020

Harmonogram zberu I. Q. 2020