Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 09.3.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Dušana Halúza, M. Benku 3705/15 a Ivety Puššovej, Leonardova 1154/4, Bratislava zo dňa 9.3.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1070 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Pozvánka na verejné prerokovanie pripravovanej stavby „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana „

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany spoločne s Obcou Vieska nad Žitavou

zvoláva verejné prerokovanie pripravovanej stavby:

„Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“ z dôvodu zabezpečenia súhlasov vlastníkov

pozemkov s realizáciou stavby k vydaniu územného a stavebného povolenia.

Prerokovanie staby bude dňa 25.3.2020 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch obecného úradu Vieska nad Žitavou.

Viac info: Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce – pozvánka

Výsledky volieb do NR SR 2020 v Obci Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výsledky volieb do NR SR 2020 v Obci Tesárske Mlyňany:

Okrsok č. 1 (časť Tesáre nad Žitavou) účasť 68,7 %

– Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1 hlas
– DOBRÁ VOĽBA 13 hlasov
– SaS 29 hlasov
– SME RODINA 59 hlasov
– ZA ĽUDÍ 15 hlasov
– MÁME TOHO DOSŤ! 2 hlasy
– SNS 27 hlasov
– Demokratická strana 1 hlas
– Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 115 hlasov
– Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia 18 hlasov
– KDH 21 hlasov
– VLASŤ 18 hlasov
– SMER 150 hlasov
– Kotlebovci – ĽSNS 53 hlasov
– Socialisti.sk 1 hlas

Okrsok c. 2 ( Mlyňany), účasť 65,4 %

– Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 3 hlasy
– DOBRÁ VOĽBA 12 hlasov
– SaS 10 hlasov
– SME RODINA 44 hlasov
– ZA ĽUDÍ 19 hlasov
– MÁME TOHO DOSŤ! 1 hlas
– SNS 24 hlasov
– Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 80 hlasov
– Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 19 hlasov
– Starostovia a nezávislé osobnosti 2 hlasy
– KDH 18 hlasov
– VLASŤ 16 hlasov
– SMER 87 hlasov
– Kotlebovci – ĽSNS 49 hlasov.

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona
č. 587/2004 o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o vytriedení komunálnych odpadov
za rok 2019

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Kalendár podujatí

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 14.2.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Bc. Dušana Rajtára, Dolné Sľažany 74,  Sľažany zo dňa 14.2.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub krovitého porastu  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemkoch parcela registra „E“ č. 1376/11, 1376/211  druh pozemku:  orná pôda v k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

zverejnenie zámeru – Rajtar

 

Zverejnené: 14.2.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 12.2.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Vladimíra Forgáča a Ing. Anny Forgáčovej, Hlavná 104, Tesárske Mlyňany zo dňa 11.2.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 3 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1124/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Pozvánka na obecnú zabíjačku

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás