Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť R – ÚSES okresu Zlaté Moravce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku – zámer schváliť dokumentáciu regionálneho

územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce.  a to:

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), “), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) oznamuje zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce. Uvedený dokument je vypracovaný pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry, ako podklad pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce, pri riešení krajinnoekologických plánov, návrhov na využitie územia, pozemkových úprav, ekologických štúdii a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni.

 

Informácia pre verejnosť: Akékoľvek informácie k uvedenému dokumentu si žiadajte

elektronicky e-mailom na adresu jan.klein2@minv.sk alebo telefonicky 037/6421106 – Mgr. Ján Klein, PhD

do 30 dní od zverejnenie na úradnej tabuli Okresného úradu Zlaté Moravce.

Zverejnenie opatrenia hlavného hygienika SR – štátna karanténa

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou
od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Opatrenie_statna_karantena_04042020

Informačný leták pre seniorov

Oznam Slovenského vodohospodárskeho podniku

Informácia o zrušení verejného prerokovania „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“

Viac tu:

Slovensky vodohosp. podnik – Piešťany.jpg

Oznam o úprave stránkových hodín

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení voči COVID-19 sa predbežne na dobu 14 dní upravujú stránkové hodiny pre verejnosť na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, a to nasledovne:

Pondelok od 7.00 – 10. 00 h
Streda od 14. 00 – 16.30 h
Piatok od 7.00 – 10. 00 h

Prosíme občanov, aby si počas týchto hodín vybavili najnutnejšie záležitosti, prípadne využili telefonické linky 037/6426918 alebo e-mailové adresy, zverejnené na www.tesarskemlynany.sk

Zavedenie skorších stránkových hodín slúži aj pre potreby občanov,ktorí idú do zamestnania, aby si stihli vybaviť prípadné nutné záležitosti.

s pozdravom

Obecný úrad

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 13.03.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Ing. Juraja Vodného zo dňa 13.3.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 281/3 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 12.03.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Juraja Halmeša a Aleny Halmešovej zo dňa 12.3.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 2 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 185 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Príkazový list starostu Obce Tesárske Mlyňany

Oznam úradu verejného zdravotníctva

Usmernenie hlavného hygienika SR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 09.3.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Bc. Matúša Kazíka, Dlhovského 52, Topoľčianky a Ing. Lucii Lukáčovej zo dňa 9.3.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 2397 druh pozemku: záhrada, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.