Návrh VZN č.1/2013

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN č.1/2013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany a na krúžok záujmového vzdelávania v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany.

  Návrh VZN č. 1/2013 (153,2 KiB, 833 hits)

Fašiangy 2013

13Fašiangové slávnosti začali v sobotu (9. 2. 2013) v skorých ranných hodinách zabíjačkou. Na zabíjačke nechýbali šikovní ľudia, ktorí sa postarali o hladné bruchá.  Počas doobedia sa prišlo pozrieť veľa občanov.

Fašiangy ďalej pokračovali sprievodom. Ženy a dievčatá z obce vyzdobili voz stužkami. Sprievod prešiel celou dedinou. Občania na nás čakali na uliciach, kde nás pohostili fánkami, šiškami a inými dobrotami. Počas sprievodu sme si uvedomili, že aj takéto tradície spájajú dedinu.

Sprievod sme ukončili príchodom do Kultúrneho domu, kde sa uskutočnilo pochovávanie basy. Tu sme sa rozlúčili s našou milou basou „Barborou Basovou,“ ktorú sme odprevadili na štyridsať dňový odpočinok.

 

Fotogaléria v sekcii: Fotogaléria —- Fotogaléria 2013 —- Fašiangy 2013

Pozvánka na fašiangy 2013

Fašiangy 2013Obec Tesárske Mlyňany Vás pozýva na Fašiangy 2013, dňa 9.2. 2013.

Program: Zabíjačka od 8.30 hodiny v priestoroch KSSl. (Kultúrne stredisko služieb, MKS-ka)
                  Fašiangový sprievod od 12.30 hodiny po našej obci
                  Pochovávanie basy o 15.00 hodine v priestoroch Kultúrneho domu v časti Mlyňany.

Tešíme sa na Vás

 

Oznam o odstávke dodávky elektriky

Elektrika

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že bude odstávka dodávky elektriny do domácnosti a to nasledovne:

  • dňa 5.2. 2013 v čase od 7.30 – 15.00 časť Mlyňany, ulica Za humnami, Športová, Kapusničky
  • dňa 6.2. 2013 v čase od 7.30 – 15.00 časť Mlyňany, ulica Hlavná od č. domu 1-34, 116-123, 251,253,789 a ulica Lipová
  • dňa 7.2. 2013 v čase od 7.30 – 15.00 časť Mlyňany, ulica Hlavná od č. domu 35- 115
  • dňa 8.2.2013 v čase od 7.30 – 15.00 časť Tesáre nad Žitavou, ulica Hlavná od č. domu 256-263, 412-434, 597-600, 639 – 648, ulica Š. Moysesa a ulica Lúčna
  • dňa 11.2. 2013 v čase od 7.30 – 15.00 časť Tesáre nad Žitavou (domovina), ulica Hlavná 435-596, ulica Krížna, Orechová a M. R. Štefánika.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení

výzva ZSEZápadoslovenská energetika VYZÝVA všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i pozemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2013

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v mysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s. tel. č: 037/7763286

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 21.1.2013

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 21. 01. 2013 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 25/2 druh pozemku zastavané plochy, v k. ú. Tesáre nad Žitavou /pozemok v areáli kostola/ v obci Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia (na adresu zlatnanska@tesarskemlynany.sk) záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutoční dňa 31.1.2013 /vo štvrtok /  o 9.00 h, so stretnutím účastníkov konania pred kostolom v Tesárskych Mlyňanoch.

Sánkovačka – Lyžovačka 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPočas uplynulého víkendu sa uskutočnila v obci Ostrý Grúň  Sánkovačka – Lyžovačka 2013. Zúčastnilo sa 25 obyvateľov obce. Počas týchto troch dní sme zažili veľa zábavy, vrátili sa do detských čias. Vychutnali si naplno sneh pri sánkovaní, bobovaní a lyžovaní. Bol to pre nás veľmi príjemný zážitok a relax. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

Fotogalériu nájdete v sekcii:

Fotogaleria —- Fotogaleria 2013 — Sánkovačka – lyžovačka 2013

 

 

 

 

Skončil sa rok 2012, začína rok 2013

Do Nového roku Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

Vianočné prianie

Želáme Vám

krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody

a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie.

 

starosta obce Ing. Štefan Valkovič a kolektív

Schválené VZN

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na svojom 13. zasadnutí dňa 13.12.2012 schválilo:

 

VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013

  VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 (97,3 KiB, 1 079 hits)

VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany

  VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany (100,1 KiB, 1 086 hits)

VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

  VZN o Vvýške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (182,9 KiB, 1 025 hits)