Oznámenie o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Oprava strechy budovy v areáli ihriska v časti Tesáre 

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača Marián Čikel, Hlavná 80, 951 76 Tesárske Mlyňany, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Výmena okien na objekte vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v časti Tesáre, súp. číslo 655.

Výzva na stiahnutie:  

  Výmena okien na objekte vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v časti Tesáre, súp. číslo 655. (98,8 KiB, 780 hits)

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Oprava strechy budovy v areáli ihriska v časti Tesáre.

Výzva na stiahnutie: 

  Oprava strechy budovy v areáli ihriska v časti Tesáre (99,3 KiB, 681 hits)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 16.7.2014

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Márii Halúzovej, bytom Hlavná 448, Tesárske Mlyňany zo dňa 14.6. 2014 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej na pozemku parc. č. 1070 druh zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Tesáre nad Žitavou.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

III. ročník sútaže vo varení guláša a sútaže Silák obce

Dňa 12.7.2014 sme pripravili pre občanov obce, ale i návštevníkov III. ročník sútaže vo varení guláša a súťaže Silák obce. Svoje schopnosti vo varení prišlo ukázať 17 družstiev. Všetky družstvá sa snažili o to, aby ich guláš bol najlepší.

Spestrením dňa bola súťaž Silák obce, ktorá sa skladala z disciplín: hod polenom, zatĺkanie klincov, hod granátom a streľba.  Silákom sa stal Matej Solčiansky.

Ženy a dievčatá si mohli vyskúšať streľbu z luku. Najďalej dostrelila p. Jana Kaločayová, ktorá vyhrala wellnes pobyt.

Pre najmenších boli pripravené detské súťaže, kolotoče, skákací hrad, maľovanie na tvár a rôzne ďalšie atrakcie. Návštevníci tohto podujatia si mohli pochutnať na chutnom guláši, údených pstruhoch, cukrovej vate, varenej kukurici a iných dobrotách.

Po ukončení varenia guláša súťažiaci odovzdali vzorky hodnotiacej komisii, ktorá po dôkladnej „koštovke“ určila víťazov takto: 1. miesto získal tím Vladimíra Mladého z Viesky nad Žitavou, 2. miesto obsadil tím Maroša Hudeca z Tesárskych Mlynian, 3. miesto si svojím gulášom vybojoval tím Vincenta Masára ml. .

Vo večerných hodinách sa uskutočnilo žrebovanie bohatej tomboly s prvou cenou prívesným vozíkom za osobný automobil. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým tímom za ich účasť na podujatí a v nemalej miere ľudom, ktorí dopomohli akýmkoľvek spôsobom pri organizácii.

 

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/iii-rocnik-sutaze-vo-vareni-gulasa-a-sutaze-silak-obce/

 

 

Súťaž vo varení guláša a súťaž „Silák obce“

plagat varenie

 

Chcem vedieť viac

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch

Obec Tesárske Mlyňany v zastúpení starostom obce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch:

  Výberové konanie Materská škola (58,7 KiB, 757 hits)

 

 

Divadelné predstavenie ku Dňu Matiek

profilováPri príležitosti Dňa matiek Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s divadelným súborom INOVEC zorganizovala dňa 11.mája 2014
v Kultúrnom dome divadelné predstavenie s názvom LEKÁRSKE TAJOMSTVO.

Divadelná komédia „Lekárske tajomstvo“ je dynamické divadlo plné anglického humoru, ktoré nás zaviedlo do prostredia lekárskej kliniky, kde sa tamojší lekári snažili vysporiadať s následkami svojho konania v minulosti a to použitím klamstiev,výhovoriek a prekrúcania skutočností.

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/divadelne-predstavenie-11-5-2014/

 

2. ročník odberu krvi

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra a Slovenský červený kríž pozývajú občanov na

odber krvi – 2. ročník

 

Dňa: 13.5.2014 (utorok)

 

V čase: od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Kde: MKS Tesárske Mlyňany,

 

Daruj krv – zachráň život.“

Prineste si so sebou:

Občiansky preukaz, kartičku poistenca, info: Obecný úrad Tesárske Mlyňany

t.č.: 037 6426918 (nahláste sa vopred)

Stavanie mája 2014

Tradične, ako každý rok, aj v tento rok bolo 30.4. stavanie mája  Najskôr ho deti a dievčatá krásne vyzdobili farebnými stužkami. “Siláci” z obce sa zišli a spoločnými silami postavili máj pred Kultúrnym strediskom služieb. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň. Pre občanov, ktorí sa zúčastnili tejto akcie bolo pripravené pohostenie.

 

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/stavanie-maja-2014/