Info o čerpaní dovolenky a Vianočné prianie

Oznamujeme občanom, že starosta obce Ing. Štefan Valkovič čerpá v dňoch od 23. – 27.12.2013 (vrátane) dovolenku. Zastupuje p. Milan Polák, telefónne číslo: 0903 734 390.

 

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov

a úspešný Nový rok 2014

Vám praje

Ing. Štefan Valkovič,

starosta obce

Tesárske Mlyňany

stromček

 

 

II. ročník obecnej lyžovačky

lyžovačkaVážení občania,

Obecný úrad aj tento rok pre Vás pripravil možnosť zimnej turistiky spojenej so sánkovačkou v obci Ostrý Grúň v termíne 3-5. januára 2014.

Cena pobytu je 34 Eur ( v cene je ubytovanie, doprava, 1x denne menu). Pobyt je vhodný aj pre rodiny s menšími deťmi. Zabezpečená pre Vás bude autobusová doprava. V prípade Vášho záujmu je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z ceny pobytu do 27.12.2013.

Tešíme sa na chvíle strávené vo Vašej spoločnosti.

Ďalšie informácie na t.č. 0908724262 – Bc. Behúlová

Vianočné trhy vo Viedni 2013

trhyViedenský vianočný trh je najväčším rakúskym adventným trhom. Dňa 13.12.2013 sme sa aj my z našej obce rozhodli navštíviť tieto trhy. Vianočné darčeky, remeselné výrobky, hrejivé nápoje a kúzlo vianočného adventu nám ponúklo množstvo stánkov. Aj takýmto spôsobom sme si mohli spoločne vychutnať predvianočnú atmosféru a pohodu rozžiarenej Viedne.

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/vianocne-trhy-vo-viedni-2013/

Novianska adventná remeselná nedeľa

Obecný úrad Nová Ves nad Žitavou v spolupráci

s Mikroregiónom Požitavie-Širočina

Vás pozýva na

NOVIANSKU ADVENTNÚ  REMESELNÚ NEDEĽU

spojenú s ukážkami tradičných remeselníckych zručností a rezbárskeho umenia, zdobením medovníkov, pečením vianočných oplátok, zhotovovanie výrobkov zo šúpolia, vianočným aranžovaním, výrobou adventných vencov, hrnčiarskych výrobkov, a včelárskymi produktmi a iné.

Návštevníkom pripomenú ľudové zvyky na Luciu deti zo ZŠ.

Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru a zároveň zakúpiť

originálne darčeky pre svojich najbližších.

Dom kultúry Nová Ves nad Žitavou

15. december 2013 od 14,00 do 18,00 hod.


Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany

Obec   Tesárske Mlyňany


ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom,
v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e


v ý b e r o v é   k o n a n i e
na obsadenie miesta riaditeľa (-ky)
Základnej školy Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ďalšie požiadavky a kritériá:
• znalosť školskej legislatívy,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po vymenovaní),
• znalosť práce s PC,
• oboznámenie sa s aktuálnou víziou školy.


Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
• návrh koncepcie rozvoja základnej školy v súlade s aktuálnou víziou školy,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania.

 

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.
Prihlášky s označením 
„VK – riaditeľ ZŠ“ je možné podať osobne na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch alebo zasielať na adresu: Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647, 95176 Tesárske Mlyňany, najneskôr do 2. januára 2014 do 12,00 hodiny.

 

Tesárske Mlyňany, 09. 12. 2013                                               Ing. Štefan Valkovič, v.r.

                                                                                                             starosta obce

Uvítanie detí 2013

Dňa 6. decembra 2013 sme v obradnej sieni na Obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku.

Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – uvítania nových občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy.

Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič prihovoril k rodičom detí.

Nasledovalo predstavenie 19 nových občanov, ktorým bola odovzdaná malá pozornosť.

Do života im prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov.

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/uvitanie-deti-2013/

Mikulášske posedenie

SCAN0001Srdečne Vás pozývame na Mikulášske posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2013 o 17.30 hodine v sále Kultúrneho domu. Deti od 1-10 rokov dostanú od Mikuláša darček.

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.
Dátum: 13.11.2013
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti obyvateľov bytového domu Arboréta Mlyňany v zast. Vierou Augustínovou dňa 13.11. 2013 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej na pozemku parc. č. 1374/1 druh pozemku záhrady, v k. ú. Mlyňany/ Bytový dom Arboréta Mlyňany, Vieska nad Žitavou 183/.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.
Písomné potvrdenie záujmu byť účastníkom konania zasielajte na adresu Obecný úrad, Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany, elektronické potvrdenie na adresu zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

Oznam o výsledku – „Autobusové zastávky – Tesárske Mlyňany“

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Autobusové zástavky – Tesárske Mlyňany“

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača Boris Belan, Jesenského 30, 95301 Zlaté Moravce , ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

Oznam o výsledku vyhodnotenia súťaže – Ex. manažment

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Externý manažment projektu

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra , ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.