Sprostredkovanie informácie o zájazde

Obec Tesárske Mlyňany Vám dáva do pozornosti možnosť výletu organizovaného spoločnosťou Drgoňa František – Drgoňáčik do Tatranskej Štrby, v hoteli Sosná – http://www.vysoketatry.com/sosna/

Termín výletu je 14-16. marca 2014. Suma zájazdu je 70 eur (polpenzia, ubytovanie, autobus).

Zálohu 30 eur je potrebné zaplatiť do 15. februára. Bližšie informácie u p. Drgoňovej na t.č. 0917 625 115.

Do školy zdravo – na bicykli, bicykel v škole bezpečne

Do školy zdravo – na bicykli, bicykel v škole bezpečne

(Parkovisko pre bicykle)

tatra banka

Toto je názov projektu, ktorý vypracovala riaditeľka ZŠ PaedDr. Helena Balková na podnet  predsedkyne O.z. Moysesove deti, p. Aleny Solčianskej, zamestnankyne TB. Projekt bol prijatý a hoci sme namiesto požadovaných 1300 dostali len 300 eur, máme takéto stojany na 30 bicyklov.
Chcem vedieť viac

Maškarná veselica

veselica

Skončil rok 2013, začíname rok 2014

ROK 2014Do Nového roku Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

 

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/silvester-2013/

Oznam o obecnej lyžovačke

Oznamujeme záujemcom o zimnú turistiku spojenú so sánkovačkou v obci Ostrý Grúň, že z dôvodu nedostatku snehovej pokrývky sa obecná lyžovačka ruší. Ďakujeme za pochopenie

Info o čerpaní dovolenky a Vianočné prianie

Oznamujeme občanom, že starosta obce Ing. Štefan Valkovič čerpá v dňoch od 23. – 27.12.2013 (vrátane) dovolenku. Zastupuje p. Milan Polák, telefónne číslo: 0903 734 390.

 

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov

a úspešný Nový rok 2014

Vám praje

Ing. Štefan Valkovič,

starosta obce

Tesárske Mlyňany

stromček

 

 

II. ročník obecnej lyžovačky

lyžovačkaVážení občania,

Obecný úrad aj tento rok pre Vás pripravil možnosť zimnej turistiky spojenej so sánkovačkou v obci Ostrý Grúň v termíne 3-5. januára 2014.

Cena pobytu je 34 Eur ( v cene je ubytovanie, doprava, 1x denne menu). Pobyt je vhodný aj pre rodiny s menšími deťmi. Zabezpečená pre Vás bude autobusová doprava. V prípade Vášho záujmu je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z ceny pobytu do 27.12.2013.

Tešíme sa na chvíle strávené vo Vašej spoločnosti.

Ďalšie informácie na t.č. 0908724262 – Bc. Behúlová

Vianočné trhy vo Viedni 2013

trhyViedenský vianočný trh je najväčším rakúskym adventným trhom. Dňa 13.12.2013 sme sa aj my z našej obce rozhodli navštíviť tieto trhy. Vianočné darčeky, remeselné výrobky, hrejivé nápoje a kúzlo vianočného adventu nám ponúklo množstvo stánkov. Aj takýmto spôsobom sme si mohli spoločne vychutnať predvianočnú atmosféru a pohodu rozžiarenej Viedne.

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/vianocne-trhy-vo-viedni-2013/

Novianska adventná remeselná nedeľa

Obecný úrad Nová Ves nad Žitavou v spolupráci

s Mikroregiónom Požitavie-Širočina

Vás pozýva na

NOVIANSKU ADVENTNÚ  REMESELNÚ NEDEĽU

spojenú s ukážkami tradičných remeselníckych zručností a rezbárskeho umenia, zdobením medovníkov, pečením vianočných oplátok, zhotovovanie výrobkov zo šúpolia, vianočným aranžovaním, výrobou adventných vencov, hrnčiarskych výrobkov, a včelárskymi produktmi a iné.

Návštevníkom pripomenú ľudové zvyky na Luciu deti zo ZŠ.

Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru a zároveň zakúpiť

originálne darčeky pre svojich najbližších.

Dom kultúry Nová Ves nad Žitavou

15. december 2013 od 14,00 do 18,00 hod.


Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany

Obec   Tesárske Mlyňany


ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom,
v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e


v ý b e r o v é   k o n a n i e
na obsadenie miesta riaditeľa (-ky)
Základnej školy Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ďalšie požiadavky a kritériá:
• znalosť školskej legislatívy,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po vymenovaní),
• znalosť práce s PC,
• oboznámenie sa s aktuálnou víziou školy.


Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
• návrh koncepcie rozvoja základnej školy v súlade s aktuálnou víziou školy,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania.

 

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.
Prihlášky s označením 
„VK – riaditeľ ZŠ“ je možné podať osobne na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch alebo zasielať na adresu: Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647, 95176 Tesárske Mlyňany, najneskôr do 2. januára 2014 do 12,00 hodiny.

 

Tesárske Mlyňany, 09. 12. 2013                                               Ing. Štefan Valkovič, v.r.

                                                                                                             starosta obce