Obecná zabíjačka

Fašiangové slávnosti začali v sobotu (7. 2. 2015) v skorých ranných hodinách zabíjačkou. Na zabíjačke nechýbali šikovní ľudia, ktorí sa postarali o hladné bruchá.  Počas doobedia sa prišlo pozrieť veľa občanov.

Fašiangy ďalej pokračovali sprievodom cez celú obec.

Fotogaléria: http://www.tesarskemlynany.sk/obecna-zabijacka-2015/

ZAČIATOK REKONŠTRUKCIE AUTOBUSOVEJ STANICE NITRA

REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NITRA
I.  ETAPA OD 31.1.2015

 Vážení cestujúci,

dovoľujeme si vás upozorniť, že od  soboty  31.  januára  2015  sa začne s komplexnou rekonštrukciou autobusovej stanice  v Nitre.

Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka.

Prosíme vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam na našej web stránke, v autobusoch spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. a na letákoch na autobusovej stanici. Informácie  vám  radi poskytnú  tiež  zamestnanci spoločnosti, ktorí budú prítomní na autobusovej stanici a označení reflexnou vestou s logom spoločnosti.

Počas jednotlivých etáp budú nástupištia postupne presúvané na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán. O presune jednotlivých nástupíšť vás budeme včas informovať.

Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebiehať  počas  plnej prevádzky  autobusovej stanice,  žiadame  vás  o zvýšenú  pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti  a zároveň vás  prosíme o zhovievavosť pri možných meškaniach spojov.

autobusová stanica

 

 

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 23.1.2015

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Lukáša Kazíka, trvale bytom Dlhouského 52, Topoľčianky zo dňa 23.1.2015 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 78/1 druh záhrady, v k. ú. Tesáre nad Žitavou.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

Pozvánka na divadelné predstavenie Sudcove starosti

sudcove-starostijpgObecný úrad Vás srdečne pozýva na klasické komediálne predstavenie s názvom SUDCOVE STAROSTI, ktoré sa uskutoční dňa 12.2.2015 o 18.30 hod. v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

Cena predstavenia je 14,- eur. Cena za dopravu pri plne zaplnenom autobuse, t.j. 50 ľudí je 2 eurá (môže sa zvýšiť v závislosti od počtu prihlásených).

Svoj záujem nahláste na obecnom úrade do 27.1. 2015 do 13.00 hodiny. Tešíme sa na spoločne prežitý kultúrny zážitok.

 

Ukážku z predstavenia nájdete na nasledovnom odkaze:

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Nákup kalového čerpadla

Výzva na stiahnutie:

  Nákup kalového čerpadla (142,2 KiB, 735 hits)

Vianočné prianie ;)

Vianočné prianie

Oznam o zmenách úradných hodín počas sviatkov

Oznamujeme občanom zmenu úradných hodín počas sviatkov, nasledovne:

 

Deň Obecný úrad otvorený od – do
23. 12. 2014, t.j.  utorok 8.0012.00 hodiny
24. 12. 2014, t.j.  streda Zatvorené
25. 12. 2014, t.j.  štvrtok Zatvorené
26. 12. 2014, t.j.  piatok Zatvorené
29. 12. 2014, t.j.  pondelok 8.00 – 16.00 hodiny
30. 12. 2014, t.j.  utorok 8.00 – 16.00 hodiny
31. 12. 2014, t.j.  streda Zatvorené
01. 01. 2015, t.j.  štvrtok Zatvorené
02. 01. 2015, t.j.  piatok Zatvorené

Oznam o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Dodanie konvektomatu

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača GASTROVRÁBEĽ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, Dolný Kubín, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia.

Privítanie nových občanov

IMG_8645Dňa 5. Decembra 2014 sme v obradnej miestnosti na obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku. Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – uvítania nových občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy. Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič, prihovoril rodičom detí a zároveň im poďakoval za ich prítomnosť na tomto posedení aj napriek ich rodičovským povinnostiam. Nasledovalo predstavenie 16 nových občanov, ktorým bola odovzdaná malá pozornosť. Do života im prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov.

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/privitanie-novonarodenych-deti-2014/

Pozvánka na Mikulášske posedenie

mikulášSrdečne Vás pozývame na Mikulášske posedenie, ktoré sa uskutoční

dňa 6.12.2014, t.j. v sobotu o 16.00 hodine

v sále Kultúrneho domu.

Deti od 1-10 rokov dostanú od Mikuláša darček.