Medzinárodný deň žien

ruže1

Zmena CP platná od 10.3.2016

Cestovné poriadky platné od 10.3.2016 .

Zmeny sú na linkách :

407410  – spoj č. 17 zo Zlatých Moraviec do Nitry cez Tes.Mlyňany,ZŠ a Choču  bude odchádzať zo Zlatých Moraviec o 13:20 , odchod zo zastávky Tesárske Mlyňany,ZŠ bude o 13:30 .

407409 :

Spoj č. 24 s odchodom o 7:00 z Vrábeľ do Zlatých Moraviec bude obsluhovať aj zastávku Tesárske Mlyňany , ZŠ , odchod zo Slepčian bude o 7:16 (RD) , 7:18( kult.dom) , 7:19 (funduše), príchod do školy o 7:28

spoj nebude obsluhovať zastávku Tesárske Mlyňany, žel.zast.

Spoj č. 26 s odchodom o 6:35 z Nitry , 7:05 z Vrábeľ nebude obsluhovať zastávku Tesárske Mlyňany , ZŠ , a bude obsluhovať zastávky T.Mlaňany, žel.zastávka a domovina.

Spoje č. 43 a 54 úprava jazdných dôb

Spoj č. 59 – úprava jazdnej doby – príchod do Vrábeľ bude o 16:30 – prípoj k spoju  403453 / 25 .

 

  Linka 407409 (156,5 KiB, 494 hits)

  Linka 407410 (132,6 KiB, 511 hits)

Zmena cestovných poriadkov platných od 1.3.2016

ARRIVA Nitra, a.s. oznamuje zmeny v cestovných poriadkoch, a to:

 

Zmeny:

Linka 403413 : nové spoje č. 2, 3, 4 a 5 presunuté z linky 407410 , spoj č. 2 bude premávať s odchodom o 6:40 zo Zl.Moraviec priamo do Nitry .

Linka 407410 – spoje 6, 7, a 8 presunuté na linku 403413 , spoj č.3 bude premávať zo Zlatých Moraviec o 6:35 cez Tes.Mlyňany, kostol a cez Choču, kult. Dom.

Spoj č. 17 zmena odchodu 13:35 na 13:15 ( spoj Zlaté Moravce – Nitra cez Tes. Mlyňany, ZŠ a Choča, kult. dom )

Linka 407423 – pridaný nový spoj s odchodom o 13:45 zo Zl. Moraviec do Nitry

  Linka č. 403413 (112,5 KiB, 622 hits)

  Linka č. 403465 (115,6 KiB, 595 hits)

  Linka č. 407409 (156,5 KiB, 561 hits)

  Linka č. 407410 (132,6 KiB, 531 hits)

  Linka č. 407423 (72,2 KiB, 562 hits)

 

 

 

Zverejnenie zámeru odpredaja časti obecného pozemku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer:

  Zámer odpredaja (241,4 KiB, 666 hits)

Aktualizácia rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa

Obec Tesárske Mlyňany, ako zriaďovateľ ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch zverejňuje aktualizáciu rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch.

 

  Aktualizovaný rozpočet ZŠ Š. Moysesa - verzia 3 (3,4 MiB, 629 hits)

 

  Textová časť (202,3 KiB, 520 hits)

Ako poukázať 2% dane ŠK Tesárske Mlyňany

pokyny_2016

  Vyhlásenie 2016 (93,5 KiB, 549 hits)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO_Typ A_VZOR FO_Typ B_VZOR PO_VZOR Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov_2016_VZOR vyhlasenie_2016_VZOR

 

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2016

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje NÁVRH rozpočtu na rok 2016.

 

Rozpočet: 

  Návrh rozpočtu na rok 2016 (2,3 MiB, 2 024 hits)

 

Oznam – vydanie hlasovacieho preukazu

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr do 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydáva hlasovací preukaz bezodkladne.

 

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2. 2016),

elektronicky (e-mailom na zlatnanska@tesarskemlynany.sk) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016)

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

 

 

 

 

Vianočné prianie

vianoce2

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2016. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2016.

 

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany (557,1 KiB, 1 809 hits)