Deň úcty k starším

Dňa 19.10.2014 sme si pripomenuli okrúhle jubileá niektorých našich občanov a zároveň v tomto mesiaci vzdávame úctu našim seniorom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore, kde pán starosta Ing. Štefan Valkovič, poprial všetkým pevné zdravie, veľa síl a radosti zo života v kruhu svojich najbližších, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa seniorom predstavili žiaci z materskej a základnejškoly so svojim programom. Všetci, ktorí sa zúčastnili programu sa mohli ponúknuť zákuskami, pagáčmi a vínom. Našich seniorov potešilo aj spevácke vystúpenie Róberta Kazíka.

Fotogaléria (postupne sa doplní) tu: http://www.tesarskemlynany.sk/den-ucty-k-starsim-2014/

 

Pozvánka na deň úcty k starším

dus-page-0Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na deň úcty k starším dňa 19.10.2014, t.j. v nedeľu o 15.00 hodine v sále Kultúrneho domu Mlyňany.

Program:
15.00 – privítanie jubilantov, seniorov a hostí     – vystúpenie detí z materskej a základnej školy – posedenie pri hudobnom programe (R´obert Kazík)

Pozvánka na Deň dobrovoľných hasičov

Srdečne Vás pozývame na Deň dobrovoľných hasičov dňa 4.10.2014, t.j. v sobotu od 13.00 hodiny na ihrisku pri ZŠ Štefana Moysesa.

Program: 13.00 –  sprievod hasičov od Obecného úradu Tesárske Mlyňany

13.15 – Otvorenie podujatia – školské ihrisko ZŠ Štefana Moysesa

13.30 – Súťaž vo varení gulášu

15.00 – Ukážka zásahu hasičov HaZZ Zlaté Moravce

16.00 – Súťaž o železného hasiča – prekážková dráha pre jednotlivcov

17.00 – Súťaž v sekaní dreva

18.00 – Vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu

Tešíme sa na Vás!

 

hasiči

Oznam miestnej volebnej komisie

  Vyhlásenie kandidatúry - starosta (165,7 KiB, 828 hits)

  Vyhlásenie kandidatúry - poslanci (859,3 KiB, 1 201 hits)

Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

1.  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.9.2014

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Petra Meňharta, trvale bytom Dolná 173, Slepčany zo dňa 26.9. 2014 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 2455/1 druh zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Tesáre nad Žitavou.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

2.  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.9.2014

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) a zákona

č. 198/2014 Z.z. podľa § 69 ods. 3 týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Obce Choča, adresa Obecný úrad, Choča č.55 zo dňa 26.9. 2014 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich v obci Choča na pozemku parc. č. 1697/5 druh zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Choča.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznam pre občanov a návštevníkov stránky

V súčasných dňoch prebieha na obecnom úrade prostredníctvom pracovníkov Ministerstva financií plánovaný audit (kontrola) podobne ako v obci Nová Ves nad Žitavou. Táto kontrola je zameraná prevažne na použitie získaných prostriedkov (dotácií) zo štátneho rozpočtu, prípadne prostriedkov získaných z fondov EU. Podľa priebežných vyjadrení kontrolórov a na základe preverenia preskúmaných podkladov je nakladanie s prostriedkami bez závažných nedostatkov. Po celkovom ukončení kontroly Vás budeme  informovať o konečnom výsledku.  

Oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom určenie počtu poslancov a vytvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Oznámenie si môžete pozrieť tu:

  Oznámenie (370,6 KiB, 737 hits)

Pozvánky na Hodové slávnosti

Obec Tesárske Mlyňany pre Vás pripravila v prípade Vášho záujmu nasledovný program Hodových slávností:

hody 1 hody 2

Vyhodnotenie súťaže – jarná fotka 2014

Dňa 28.8. 2014 sa uskutočnilo vyhlásenie súťaže o najkrajšiu jarnú fotku. Do sútaže sa zapojilo 10 súťažiacich. Na základe vyhodnotenia poroty, v ktorej boli uznávaní fotografi z nášho okolia, a to: Pavol Čepček, Lukáš Kazík, Mária Švarbová a za obec Ing. Štefan Valkovič, Ingrid Kullová a Bc. Lucia Behúlová sa fotky umiestnili nasledovne:

3. miesto: Lenka Cingelová

DSC_0448

 

3. miesto: PaedDr. Helena Balková

20140518_2003542. miesto: Pavla Solčianska

IMG_1878u

 

2. miesto: Dušan Ivanička

P11904051. miesto: Anna Kováčová

DSC_0016

Všetky fotky si môžete pozrieť tu:

Chcem vedieť viac

Oznam o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Dodanie materiálu na rekonštrukciu objektu vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v čsti Tesáre súp. číslo 655 

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača BenátCentrum, spol. s r.o., Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, prevádzka: Stavebniny ESKO, Malé Vozokany 140, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.