Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu  na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.5.2019:

                zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje informáciu o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility je zverejnený na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samosprávneho-kraja

Konzultácie k dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra,

odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko:

Okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

 

Verejná vyhláška – deratizácia 2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku – deratizácia

 

  Verejn_vyhlka_-_deratizcia_2019.pdf (252,0 KiB, 116 hits)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 25.3.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Pavla Penzeša, Hlavná 442, 951 76 Tesárske Mlyňany  zo dňa 25.3.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub:

  • 2 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1029/2 druh pozemku: orná pôda, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 21.3.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Obec Choča, Obecný úrad, Choča 55,951 76 Choča  zo dňa 20.3.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub:

  • 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1697/5 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Choča, Obec Choča

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

V súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 e-mailová adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje všetky informácie súvisiace s Voľbami do európskeho parlamentu tu: 

 

http://www.tesarskemlynany.sk/volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tesárske Mlyňany.

  Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov (61,1 KiB, 118 hits)

Smútočný oznam

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.2.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce zo dňa 15.2.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub:

  • 9 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 2851/3 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.