Uznesenie vlády č. 233 zo 16. apríla 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje uznesenie vlády č. 233 v súvislosti s COVID-19

 

uznesenie vlády č. 233 zo 16. apríla 2020

Oznam riaditeľky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany

Oznámenie

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020 – 2021

Riaditeľka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany informuje v zmysle § 59 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2020 sa budú prijímať v budove MŠ od 4.5.2020 do 7.5. 2020 v čase od 9,00 – do 11,00 hod.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, vlastné pero, rúško a rukavice.

Prihláška na stiahnutie je k dispozícií na web. stránke obce Tesárske Mlyňany:

Nevyžaduje sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt.

Veľkonočné prianie

Usmernenie hlavného hygienika k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu

sviatosti zmierenia.

Usmernenie_HH_SR_k_vysluhovaniu_sviatosti_zmierenia

Informačné letáky

desatoro bezpečného seniora Leták

Podpora ochrany deti pred nasilím

Verejná vyhláška – deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany

na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany v termíne

od 10.4.2020 – 30.4.2020

Verejná vyhláška deratizácia 2020

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie navrhovateľa Slovak Telekom

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku  – územné rozhodnutie  o umiestnení stavby

navrhovateľa: Slovak Telekom a.s., IČO: 35 763 469

so sídlom Bajkalská 28, Bratislava 

názov stavby : „INS_  FTTH_ ZM_TESM_00_Tesárske Mlyňany“,

Územné rozhodnutie – tu:

Územné rozhodnutie – PAMATEL

Zverejnené dňa: 7.4.2020

 

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec zverejňuje  oznámenie o strategickom dokumente

„Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9“.

Strategický dokument je zverejnený na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať

počas celého procesu na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, odbor starostlivosti o ŽP

v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť sa môže vyjadriť až do 20.4.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť R – ÚSES okresu Zlaté Moravce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku – zámer schváliť dokumentáciu regionálneho

územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce.  a to:

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), “), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) oznamuje zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce. Uvedený dokument je vypracovaný pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry, ako podklad pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce, pri riešení krajinnoekologických plánov, návrhov na využitie územia, pozemkových úprav, ekologických štúdii a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni.

 

Informácia pre verejnosť: Akékoľvek informácie k uvedenému dokumentu si žiadajte

elektronicky e-mailom na adresu jan.klein2@minv.sk alebo telefonicky 037/6421106 – Mgr. Ján Klein, PhD

do 30 dní od zverejnenie na úradnej tabuli Okresného úradu Zlaté Moravce.

Zverejnenie opatrenia hlavného hygienika SR – štátna karanténa

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou
od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Opatrenie_statna_karantena_04042020