Oznam obce

Obec Tesárske Mlyňany, ako zriaďovateľ Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch z dôvodu nedostatku personálu musela pristúpiť k rozhodnutiu prerušiť prevádzku MŠ od  2.11.2020 – 11.11.2020.

Odôvodnenie:

U všetkých zamestnancov MŠ dopadlo testovanie negatívne, žiaľ niektorí zo zamestnancov boli zaradení do karantény z preventívnych dôvodov, nakoľko prišli do styku s pozitívne testovanou osobou.

Veľmi nás to mrzí a ďakujeme za pochopenie

Informácie o plošnom testovaní v našej obci

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie o celoplošnom testovaní v našej obci:

Na odber si treba priniesť: občiansky preukaz, prípadne zdravotnú kartu, pas alebo rodný list

ODBERNÉ MIESTA:

A) Nádvorie obecného úradu pre občanov – časť Mlyňany

B) Ihrisko pri Základnej škole pre občanov – časť Tesáre

TESTOVACIE DNI:

Sobota: od 7.00(pre personál), 

                  občania od 8.00- 11.30

                                    Od 12.45-17.30

                                  Od 18.30- 21.30 (posledný odber)

 

Nedeľa: od 7.00 – 11.30

                  Od 12.45 – 17.30

                 Od 18.30 – 21.30 (posledný odber)

Prestávky: 12.00 – 12.45

                         18.00 – 18.30

 

Harmonogram:

V sobotu sa testujú občania od 8.00 so začiatočným písmenom od písmena A (v ranných hodinách obyvatelia A, B. …, ak má niekto priezvisko začínajúce písmenom napr. H, príde okolo obeda), po písmeno L do 15.00 h.
od 15.00 od písmena L po koniec abecedy.

 

V nedeľu od 7.00 opačne od konca abecedy po písmeno L do 14.00 h.

a v čase od 14.00 – 21.30 od písmena L po písmeno A.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks lipa  s obvodom kmeňa 50 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou,

1 ks smrek s obvodom kmeňa 45 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou,

1 ks breza s obvodom kmeňa 50 cmmeraného vo výške 130 cm nad zemou,

rastúcich v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Tesárske Mlyňany, katastrálnom území Tesáre nad Žitavou, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 6/1, druh zastavaná plocha a nádvorie.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

 

Dátum zverejnenia informácie: 27.10.2020

Uznesenie vlády SR č. 645/2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 645 z 12. októbra 2020
k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa
čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 587 z 30. septembra 2020

Vláda
A. zakazuje
A.1. s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa
čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020,
uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb
žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

 

viac tu:  Uznesenie vlády č. 645_2020 zákaz zhromažďovania nad 6 osôb-1

 

Opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok platné od 1.10.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok s platnosťou od 1.10.2020

v súvislosti s COVID-19.

 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer prevodu – p. Švába

Územný plán mesta Zlaté Moravce

OZNÁMENIE

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje verejnosť, že  do záverečného stanoviska  z posúdenia strategického dokumentu

Územný plán mesta Zlaté Moravce

 je  možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na Obecnom úrade  v Tesárskych Mlyňanoch,  v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

 

Záverečné stanovisko je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk­_SK/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zlate-moravce-1.

Záverečné stanovisko územný plán Mesta Zlaté Moravce

Zmena cestovného poriadku platný od 1.9.2020

Jedná so o nasledovné zmeny:

Spoj č. 59 bude premávať cez Viesku nad Žitavou , bude obsluhovať zastávku Tesárske Mlyňany, ZŠ

Spoj č. 61 nebude premávať cez Viesku nad Žitavou .

Cestovný poriadok od 1.9.2020

OZNAM – Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu

Technické služby Mesta Zlaté Moravce oznamujú zmenu vývozu tuhého komunálneho odpadu (kukanádob) v našej obci. Zmena pozostáva z toho, že vývoz sa nebude konať v stredu, ale až vo ŠTVRTOK, každý párny týždeň. Prvý vývoz bude vo štvrtok dňa 6. augusta 2020.

Oznam Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Na základe informácie od hlavného hygienika Slovenskej republiky sa očakáva návrat

nešpecifikovaného počtu osôb na územie Slovenskej republiky, prevažne však 

z Veľkej Británie. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné disponovať informáciami o príchode skupín osôb

z krajín, ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky a to:

ZOZNAM KRAJÍN – pri ich príchode na SVK sa netreba nahlasovať na RÚVZ

Bulharská republika
Cyperská republika
Česká republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Chorvátska republika
Island
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Maltská republika
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Rakúska republika
Slovinská republika
Švajčiarska konfederácia
Čierna Hora
Faerské ostrovy
Monako
Poľská republika

V prípade, ak máte plánovaný príchod z iných  ako vyššie uvedených krajín, je nutné informovať o tejto skutočnosti príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dodržiavať opatrenia.

 

Opatrenia pri príchode:

opatrenie č. OLP_4739_2020

opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_19062020