Zmeny a doplnky „Územného plánu obce Beladice“

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec zverejňuje  oznámenie  o vypracovaní

strategického dokumentu „Zmeny a doplnk č. 1  Územného plánu obce Beladice“.

Uvedený dokument je zverejnený na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-beladice

 

Verejnosť sa môže vyjadriť – zaslať písomné stanovisko – k oznámeniu do 15 dní odo dňa zverejnenia, t.j. do 7.12.2019

na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce

                        odbor starostlivosti o ŽP

                        Sládkovičova 3

                          953 01 Zlaté Moravce

 

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Vážení zákazníci,

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že   s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

V praxi to znamená, že podľa harmonogramu stanoveného ZsVS, a.s., u odberateľov a producentov so štvrťročným alebo  polročným fakturačným cyklom, dôjde k zmene pri fyzickom odpočte meradla zo štvrťročnej alebo polročnej periodicity na ročnú. Súvisiaca fakturácia vodného a stočného  bude od 1. januára 2020 realizovaná 1x ročne.

ZsVS, a.s. zaradila jednotlivé obce, mestá a ulice do nových harmonogramov odpočtov, ktoré si môžete pozrieť na www.zsvs.sk.

Zároveň sa mení aj harmonogram preddavkových platieb za opakované dodávky na 12 mesiacov, ktorý Vám bude poslaný spolu s vyúčtovacou faktúrou alebo osobitne v období mesiaca január 2020.

V súvislosti s prechodom na ročný odpočtový a fakturačný cyklus ZsVS, a.s. opakovane ponúka možnosť úhrady prostredníctvom pravidelných mesačných preddavkových platieb za opakované dodávky vody „vodné“ a odvádzanie odpadových vôd „stočné“. Úhradu preddavkových platieb je možné realizovať formou inkasa, trvalým prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Bližšie informácie k preddavkovým platbám nájdete na webovej stránke www.zsvs.sk a  prípadné nejasnosti Vám vysvetlia zamestnanci zákazníckych centier ZsVS, a.s., ktoré sú zriadené v miestach príslušných odštepných závodov.

Pre obec TESÁRSKE MLYŇANY

je stanovený ročný odpočtový cyklus vodomerov

na mesiac

FEBRUÁR

 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Tesárske Mlyňany ako  dotknutá  obec zverejňuje správu o hodnotení strategického dokumentu

a návrhu strategického dokumentu , ktoré sú zverejnené na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 07.11.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce  zo dňa 3.10.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

  • 2 ks listnatého opadavého stromu Aesculus hippocastanum (pagaštan konský)  
    rastúcich na pozemku s parcelným č. KN – E 5682 a KN-E 5681/2, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.
  • 6 ks listnatého opadavého stromu rodu Thuja occidentalis  (Tuja západná)
    rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1888/1, druh pozemku: ostatná plocha,  k.ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Voľby do NR SR 2020 – informácia pre voliča

Predseda NRSR vyhlásil voľby do NR SR a určil termín ich konania na sobotu 29.2.2020.

Z uvedeného Vám oznamujeme nasledovné informácie:

Informácie pre voliča

 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 

–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Súpis chovateľov ošípaných neevidovaných v CEHZ v Žiline

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, ako vecne a miestne príslušná správa v zmysle § 8 ods. 3 a § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení oznamuje, že v súvislosti s nepriaznivou situáciou Afrického moru ošípaných (AMO) je potrebné nahlásiť chovateľov, ktorí majú jednu a viac ošípaných. 

Súpis chovateľov je Obec povinná zaslať najneskôr do 25.11.2019, z uvedeného prosíme o nahlásenie

chovateľov ošípaných neevidovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline

na t.č. 0908724262 – Bc. Lucia Behúlová

               037/6426918 – Obecný úrad

Zároveň Vám oznamujú, že chovatelia sú povinní registrovať chov ošípaných (nahlásenie na Obecnom úrade, nie je postačujúce), ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej.  

Prikladáme potrebné tlačivá:

Poučenie

Registrácia chovu D farma

Registrácia chovu

Voľby do NR SR 2020 – zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Obec Tesárske Mlyňany podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu
na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

Večierok seniorov

Obec Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na „Večierok seniorov“ 🙂

Oznam

Obec Tesárske Mlyňany Vám oznamuje, že na nádvorí OÚ je pristavený

kontajner na zber veľkoobjemového odpadu.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 07.10.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Marta Beličinová, Štefana Moysesa 360, 951 76 Tesárske Mlyňany  zo dňa 7.10.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

  • 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies)
  • 1 ks Jedľa biela (Abies alba)
    rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C  234/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.