Voľby do Európskeho parlamentu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje všetky informácie súvisiace s Voľbami do európskeho parlamentu tu: 

 

http://www.tesarskemlynany.sk/volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tesárske Mlyňany.

  Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov (61,1 KiB, 99 hits)

Smútočný oznam

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.2.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce zo dňa 15.2.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub:

  • 9 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 2851/3 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Vyhlásené výberové konanie na miesto učiteľa MŠ Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa materskej školy v Materskej škole

v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná 1.

Výberové konanie s podmienkami tu: 

  Vyhlásené výberové konanie na miesto učiteľa MŠ Tesárske Mlyňany (108,0 KiB, 196 hits)

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie

hlasovacieho preukazu

 

 

V súlade s Harmonogramom  organizačno – technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 zverejňujeme emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2019-2021. Pripomienky k návrhu môžete podať

na Obecnom úrade do 10 dní od zverejnenia.

  Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 (1,8 MiB, 162 hits)

 

ďalej zverejňuje viacročný rozpočet Obce Tesárske Mlyňany na roky 2016-2021:

  Viacročný rozpočet obce na roky 2016-2021 (206,3 KiB, 117 hits)

 

a návrh – Príloha č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

  Príloha č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (124,1 KiB, 160 hits)

Návrh POH na roky 2016-2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020

 

  Návrh POH obce na roky 2016-2020 (796,1 KiB, 127 hits)

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 6/2012

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh dodatku č. 4 k VZN č. 6/2012 o  výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany:

  Návrh dodatku č. 4 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Tesárske Mlyňany (125,7 KiB, 110 hits)

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk