E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volieb do NRSR 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Voľné pracovné miesto – Školská jedáleň pri Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu ohľadne voľného pracovného miesta:

Pracovná pozícia: prevádzková pracovníčka

Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa
Pracovná doba: 6.00 – 14.00

Nástup do zamestnania: 1.1. 2020
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie: stredné 
– zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, precíznosť
Platové podmienky:
V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní-
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

 
Požadované doklady posielajte mailom na

jedalen@zsmlynany.edu.sk   alebo poštou na adresu :

ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 0918 514 645

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 04.12.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce  zo dňa 4.12.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

  • 2 ks ihličnatých stromov bez bližšej špecifikácie 
    rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 2519/1 a KN-C 718, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

Stretnutie s Mikulášom

Milé detičky!

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom. 

Návrh VZN obce Tesárske Mlyňany a dodatku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje:

Návrh VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017

Návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015

Návrh prílohy č. 1 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2-2015

Návrhy rozpočtov 2020-2022, Viacročný rozpočet 2017-2022

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje :

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022

Návrh rozpočtu výdavkov 2020-2022 funk.členenie

Návrh rozpočtu výdavkov 2020-2022

Viacročný rozpočet – príjmová časť 2017-2022

Viacročný rozpočet – výdavková časť 2017-2022

Pripomienky k návrhu môžete podať na Obecnom úrade do 10 dní od zverejnenia.   

Návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany :

Návrh dodatku č. 3 k VZN č.5-2012

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Špecifikácia drevín, ktorá sa má vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

2 ks listnatých opadavých stromov druhu Fraxinus excelsior (jaseň štíhly) s obvodmi kmeňov 150 cm a 165 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

7 ks listnatých opadavých stromov druhu Juglans regia (orech kráľovský) s obvodmi kmeňov 60 cm, 65 cm, 13 cm, 40 cm, 167 cm, 44 cm a 26 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

2 ks listnatých opadavých stromov druhu Cerasus avium (čerešňa vtáčia) s obvodmi kmeňov 16 cm a 16 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

a 3 ks krovitého porastu druhu Prunus spinosa (slivka trnková) s výmerami 10 m2, 10 m2 a 6 m2,

rastúcich v okrese Zlaté Moravce, mimo zastavaného územia obce Choča, katastrálnom území Choča, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 421/75.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

 

Dátum zverejnenia informácie: 26.11.2019

Pracovná ponuka – Základná škola Tesárske Mlyňany – kuchár/kuchárka

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje 

PRACOVNÁ  PONUKA  ZŠ Tesárske Mlyňany– kuchár/ kuchárka

Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa
Rozsah úväzku: 100%
Pracovná doba: 6.00 – 14.00
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie: stredné odborné – výučný list v odbore kuchár/kuchárka
Ďalšie požiadavky:
– zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, precíznosť
Platové podmienky:
V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní-
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

 
Požadované doklady posielajte mailom na

jedalen@zsmlynany.edu.sk   alebo poštou na adresu :

ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 0918 514 645