okt 09

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu rýchlostnej cesty

„R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok“

stavba: „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice

              k.ú. Tesáre nad Žitavou

              kraj: Nitriansky, okres: Zlaté Moravce

 

Viac informácií:

  Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (1,4 MiB, 106 hits)

okt 02

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do VÚC

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do VÚC, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017.

Zoznamy:

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja (44,3 KiB, 96 hits)

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva (48,3 KiB, 103 hits)

 

sep 08

Informácia o volebných okrskoch v obci Tesárske Mlyňany

Oznamujeme občanom, že pre Voľby do samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017 boli v našej obci vytvorené dva volebné okrsky:

okrsok č. 1 pre časť Tesáre nad Žitavou – volebná miestnosť v Kultúrnom stredisku služieb

okrsok č. 2 pre časť Mlyňany – volebná miestnosť v sále Kultúrneho domu

aug 21

Oznam – elektronická adresa – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Tesárske Mlyňany  zverejňuje elektronickú adresu na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej

komisie a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

aug 10

Oznam

Vážení občania,

je nám to ľúto, ale v mesiacoch júl a august 2017 bolo podaných niekoľko podnetov (udaní) zo strany občana našej obce súvisiacich so zberom odpadov v našej obci. Do doby doriešenia tejto záležitosti je prísne zakázané vyvážanie odpadov na nádvorie Obecného úradu v Tesárskych Mlyňanoch. Porušovateľ tohto zákazu bude riešený v priestupkovom konaní.

Odpad je možné likvidovať v zariadeniach:

  • Skládka TKO v Zlatých Moravciach
  • Waste Recycling v Zlatých Moravciach
  • Zberné suroviny v Zlatých Moravciach
  • Papier, sklo je možné likvidovať v kontajneroch umiestnených v obci
  • Plasty sú odoberané zberovou spoločnosťou priamo od Vašich domácností.

S ostatnými odpadmi treba nakladať v súlade
so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

aug 10

Informácia o čerpaní dovolenky

Oznamujeme občanom, že starosta obce Ing. Štefan Valkovič čerpá v dňoch od 11. – 19.8.2017 (vrátane) dovolenku. Zastupuje p. František Polák, telefónne číslo: 0902 408 453.

aug 01

Návrhy VZN

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrhy VZN:

  Návrh VZN č. 3/2017 (264,1 KiB, 99 hits)

  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 (255,5 KiB, 87 hits)

júl 26

Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky: „Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch – vnútorné vybavenie MŠ“

Výzva na stiahnutie:

  Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch - vnútorné vybavenie MŠ (889,4 KiB, 147 hits)

 

 

júl 26

Oznámenie o výsledku súťaže – „Údržba osvetlenia a rozhlasu – Tesárske Mlyňany“

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  ponuka uchádzača Tomáš Gálik ROTESAT, Lovce č. 117, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH – najvýhodnejšia.

júl 07

Oznámenie o výsledku – „Rekonštrukcia budov“

Oznámenie o výsledku súťaže: „Rekonštrukcia budov“

 

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača Jozef Švec, Hlavná 469, 951 76 Tesárske Mlyňany, ako jedinej zúčastnenej firmy považovala a vyhodnotila ako „najnižšia ponuka“ S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

Staršie «

» Novšie