Usmernenie hlavného hygienika k štátnej karanténe

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

usmernenie hlavného hygienika k štátnej karanténe.

Opatrenie ÚVZ_3353_2020 _statna_karantena_29_04

 

Leták – zastavme násilie aj počas izolácie

Na základe súčinnosti s koordinátorom ochrany detí pred násilím Obec Tesárske Mlyňany 

zverejňuje Leták s názvom: Zastavme násilie aj počas izolácie. 

Letáčik . Zastavme násilie aj počas izolácie

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok a usmernienie v súvislosti s COVID-19 siedma aktualizácia

Opatrenie_pre_nosenie_rusok

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zn.: OLP/3172/2020

zo dňa 17.4.2020

  Opatrenie – štátna karanténa 17.4.2020

 

Uznesenie vlády č. 233 zo 16. apríla 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje uznesenie vlády č. 233 v súvislosti s COVID-19

 

uznesenie vlády č. 233 zo 16. apríla 2020

Oznam riaditeľky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany

Oznámenie

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020 – 2021

Riaditeľka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany informuje v zmysle § 59 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2020 sa budú prijímať v budove MŠ od 4.5.2020 do 7.5. 2020 v čase od 9,00 – do 11,00 hod.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, vlastné pero, rúško a rukavice.

Prihláška na stiahnutie je k dispozícií na web. stránke obce Tesárske Mlyňany:

Nevyžaduje sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt.

Veľkonočné prianie

Usmernenie hlavného hygienika k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu

sviatosti zmierenia.

Usmernenie_HH_SR_k_vysluhovaniu_sviatosti_zmierenia

Informačné letáky

desatoro bezpečného seniora Leták

Podpora ochrany deti pred nasilím

Verejná vyhláška – deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany

na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany v termíne

od 10.4.2020 – 30.4.2020

Verejná vyhláška deratizácia 2020