nov 30

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 30.11.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Jána Solčianskeho  zo dňa 30.11.2018  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub krovitého porastu o plošnej výmere 40 m2 podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemkoch parcela č.1376/1 a 1376/15 druh pozemku: orná pôda v k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

nov 14

Pozvánka na večierok seniorov

Obec Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na Večierok seniorov, viac na plagáte

nov 14

Návrh zmeny rozpočtu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh zmeny rozpočtu obce Tesárske Mlyňany

 

  Rozpotov_opatrenie.pdf.pdf (1,1 MiB, 109 hits)

nov 11

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – zápisnica

Miestna volebná komisia Obce Tesárske Mlyňany zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb

v obci Tesárske Mlyňany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018.

okt 29

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

okt 16

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 16.10.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mgr. Jany Šimegovej zo dňa 12.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 2368 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
v k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

okt 10

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 10.10.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, ul. 1. mája 1/B, Zlaté Moravce zo dňa 9.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub :

 • 6 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela registra „C“ č. 1546/1, druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
 • 4 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemkoch parcela registra „E“ č. 5681/2 a 5682 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
 • 1 ks dreviny, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúceho na pozemku parcela registra „E“ č. 5573/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
 • 1 ks dreviny, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúceho na pozemku parcela registra „E“ č. 5603 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
 • 1 ks dreviny, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela registra „E“ č. 5686 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie.

E-mailová adresa na doručenie: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

okt 10

Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa

15.10.2018 v čase od 7.30 -16.30 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

 • Hlavná ulica v časti Mlyňany
 • Hlavná ulica v časti Tesáre od Tesáre od stredu obce smerom na Zlaté Moravce po č. 435 a 595
 • Lúčna ulica
 • Ulica Š. Moysesa – vrchná časť od kostola po č. d. 279 a 361
 • Železničná ulica
 • Ulica Za kostolom
 • Školská ulica

23.10 2018 a 26.10. 2018 v čase od 7.30 – 16.30 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

 • Ambrózyho
 • D. Kovalovského

 

okt 08

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 8.10.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Adriána Slováka a Heleny Slovákovej, Pinárska 285, 951 76 Tesárske Mlyňany  zo dňa 8.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 139/4 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

okt 05

Návrh zmeny rozpočtu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh zmeny rozpočtu

  Zmena rozpočtu obce - rozpočtovým opatrením č. 6 sprievodný list (97,8 KiB, 101 hits)

  Návrh zmeny rozpočtu (805,7 KiB, 109 hits)

Staršie «

» Novšie