Územný plán obce Vieska nad Žitavou – oznámenie o strategickom dokumente

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje správu o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu s názvom:

„Územný plán obce Vieska nad Žitavou“

Správa o hodnotení dokumentu a návrh je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce najneskôr do 31.7.2019

Návrh VZN č. 1/2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany


Návrh VZN č. 1_2019

Územný plán mesta Zlaté Moravce – Správa o hodnotení dokumentu

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje správu o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu s názvom:

„Územný plán mesta Zlaté Moravce“

Správa o hodnotení dokumentu a návrh je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zlate-moravce-1

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce najneskôr do 8.7.2019.

Návrh – zásady vybavovania sťažností v podmienkach

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh – zásady vybavovania sťažností v podmienkach

Návrh zásad vybavovania sťažností

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka Materskej školy

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom,  v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                                          v y h l a s u j e

                                           v ý b e r o v é   k o n a n i e
                                        na obsadenie miesta riaditeľa (-ky)
                     Materskej školy, Hlavná 1, 951 76 Tesárske Mlyňany

Požadované predpoklady a požiadavky na pozíciu sú uvedené tu:

výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky MŠ

Návrh záverečného účtu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2018

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh záverečného účtu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2018.

Záverečný-účet-rok-2018

Zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste – ZŠ

Zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste 

ZŠ Š.Moysesa , Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany prijme do pracovného pomeru učiteľa na 1. stupni ZŠ s nástupom od 26.augusta 2019.

 

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte poštou na adresu školy alebo mailom.
Kontakt: 037 6426902, 0905 844463, riaditel@zsmlynany.edu.sk

 

Podmienky:

  Informácia o voľnom pracovnom mieste - ZŠ Učiteľ/ka (13,1 KiB, 178 hits)

Oznam o separovanom zbere elektronického odpadu a železného

Vážení občania,

Obecný úrad Tesárske Mlyňany v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu ako i železného odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 06.05.2019 (pondelok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. ako i železný odpad všetkého druhu.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie vyložených elektrozariadení, teda hodnotných častí z nich je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

Vývoz komunálneho odpadu

Pracovníci Technických služieb Mesta Zlaté Moravce oznamujú, že vývoz komunálneho odpadu v našej obci sa uskutoční štvrtok, t.j. 2.5.2019

Zmena cestovného poriadku od 1.5.2019

Jedná sa o zmenu:

Linka 407409: Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Vráble – Nitra

Spoj č. 74 – zmena odchodu 17:50 na 18:05 a úprava medzizastávkových časov

Úprava medzizastávkových časov na ostatných  spojoch.

 

Viac po rozkliknutí obrázku