feb 16

Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje, že na stránke

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

 

je zverejnený strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko:

Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP,

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

do 15 dní od zverejnenia.

feb 08

Výzva na predkladanie ponúk – elektrický kotol

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky: Havarijná situácia – elektrický kotol v Školskej jedálni ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

  Výzva na predkladanie ponúk - Havarijná situácia - elektrický kotol v Školskej jedálni ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch (134,5 KiB, 138 hits)

jan 22

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 22.1.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Ľubomíra Benca, Tes.Mlyňany, Hlavná 407  zo dňa 22.1.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 16 ks drevín, krovitý porast šípok  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 1376/68, 1376/70  druh pozemku: orná pôda v k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

jan 19

Harmonogram zberu plastov na rok 2018

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov na rok 2018

Dátumy zberu:

25.01.2018 Štvrtok  
22.02.2018 Štvrtok  
22.03.2018 Štvrtok  
26.04.2018 Štvrtok  
24.05.2018 Štvrtok  
28.06.2018 Štvrtok  
26.07.2018 Štvrtok  
23.08.2018 Štvrtok  
27.09.2018 Štvrtok  
25.10.2018 Štvrtok  
22.11.2018 Štvrtok  
28.12.2018 Piatok  

Plastový odpad sa zbiera od domácností. Plastové vrecia si vyložte pred svoju domácnosť.

jan 17

Informácia – Okresného úradu Nitra, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh (tlačivo) ku konaniu  podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme:

 

  • vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme
  • doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný návrh podľa § 12b zákona o nájme, ktorý je potrebné podať na úrad do 28.2.2018.

 

Podmienky návrhu, ktorý sa podáva na okresný úrad:

  • rozhodnutie podľa § 15 nestratilo platnosť
  • navrhovateľ je „pôvodný“ = jemu bolo „vymerané“
  • navrhovateľ vlastní v k.ú. dostatok výmery
  • doterajší náhradný pozemok je identický
  • doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne.

 

Náležitosti a prílohy potrebné k návrhu sú uvedené v samotnom tlačive.

  Návrh podľa §12b (415,7 KiB, 144 hits)

 

 

 

dec 14

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2018. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2018.

 

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany (557,1 KiB, 1 269 hits)

dec 08

Privítanie novonarodených detí

 

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom dňa 8.12.2017  privítala 16 novonarodených detí v našej obci. 

Deťom aj rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov v živote.

 

Fotogaléria tu:  http://www.tesarskemlynany.sk/privitanie-novonarodenych-deti-8-12-2017/

dec 08

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. zverejňuje výzvu pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov.

 

  Výzva (370,6 KiB, 144 hits)

  Upozornenie (3,3 MiB, 163 hits)

 

 

dec 07

Večierok seniorov 2017

Dňa 24.11.2017 sa uskutočnil už štvrtý ročník Večierku seniorov. Sme radi, že aj takýmto spôsobom sa ľudia v našej obci stretávajú. Večer nám spríjemňovala hudobná skupina VV Band a folklórny súbor Drienovanka.

Fotogaléria: http://www.tesarskemlynany.sk/vecierok-seniorov-2017/

dec 04

Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 12.12.2017

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje občanom, že dňa

12.12.2017 bude v čase od 8.00 – 12.00 hod. bude bez dodávky

elektriny Hlavná ulica časť Mlyňany.

Staršie «

» Novšie