apr 19

Pozvánka

apr 18

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 18.4.2017

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Anny Solčianskej, Tes.Mlyňany, Hlavná 107  zo dňa 11.4.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 1129/1  druh zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

apr 13

Veľkonočné prianie

apr 13

Voľné pracovné miesto – ZŠ

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o: voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre primárne vzdelávanie. Viac info tu:   

  Voľné pracovné miesto - ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch (188,8 KiB, 81 hits)

apr 06

Nariadenie na vykonanie deratizácie

Verejná vyhláška – Deratizácia

Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:

 

N A R I A D E N I E

starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany

      Starosta obce Tesárske Mlyňany v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e

vykonanie jarnej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo správe fyzických osôb – občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra ) a právnických osôb – podnikateľov (podľa obchodného registra ), na území obce Tesárske Mlyňany v termíne

od 10.4.2017 do 30.4.2017

a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadenia, na plochách, v administratívnych objektoch, pričom sa muší ošetriť aj existujúca kanalizačná sieť v úseku od objektu vo vlastníctve prípadne správe užívateľa, až po vyústenie do verejnej kanalizácie.

Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľnosti v súlade s platnými zákonmi.

Je nutné aby právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia postupovali podľa Zákona

č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §12 ods. 2 písm. a – c, e, g a § 52 ods. 1 písm. k), t. j. aby zabezpečovali reguláciu živočíšnych škodcov na zamedzenie vzniku a šírenie prenosných ochorení v súlade s uvedeným zákonom.

 

Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli, prístupnej verejnosti

24 hodín denne a súčasne na webovej stránke Obce Tesárske Mlyňany.

 

V  Tes. Mlyňanoch, dňa 3.4.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ing. Štefan Valkovič

                                                                         starosta obce 

apr 03

SAMÉ SA TO NEZDVIHNE

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci so Základnou školou Štefana Moysesa a Materskou školou v Tesárskych Mlyňanoch pripravila na deň 5.4.2017 akciu s názvom:

 

„SAMÉ SA TO NEZDVIHNE“

 

Ide o akciu zameranú na čistenie životného prostredia v katastrálnom území Obce Tesárske Mlyňany.

Prečo obecný úrad pristúpil k zorganizovaniu takéhoto „ekologického dňa“?

  1. aby prechádzky v prírode nepôsobili ako presun na skládku odpadov
  2. aby sa urobil aspoň krok k zabráneniu znečisťovania povrchových a podzemných vôd
  3. aby živočíchy žijúce v tejto prírode prežili aj ďalšie tisícročie
  4. aby sme sa len neusmievali ako to vyzerá na „Luníku IX.“ ale najskôr si urobili poriadok vo vlastnej obci
  5. aby si aj obyvatelia našej obce prípadne okolitých obcí uvedomili, že producenti tohoto odpadu patria na okraj civilizovanej spoločnosti a treba im to patrične naznačiť.
  6. aby deti zapojené do takéhoto projektu samé pochopili, že každý jednotlivec musí začať sám od seba.

 

V mene Obce Tesárske Mlyňany vopred ďakujem ústretovosti rodičov detí, riaditeľky ZŠ p. PaedDr. Heleny Balkovej a riaditeľky MŠ p. Ingrid Kullovej, ako aj ich kolegom za spoluprácu a podporu tejto akcie.

 

Pre deti máme na nádvorí materskej školy pripravené po ukončení čistenia priestranstiev príjemné posedenie

s občerstvením a poďakovaním za ich usilovnosť.

 

Najväčším dedičstvom, ktoré po nás zdedia naše deti nie je finančná hotovosť, ale zdravé a čisté prostredie

s dobrými medziľudskými vzťahmi.

                                                                                                                                   Ing. Štefan Valkovič

                                                                                                                                      starosta obce

 

Fotogaléria

http://www.tesarskemlynany.sk/same-sa-to-nezdvihne-fotogaleria/

 

mar 21

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 21.3.2017

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Obce Choča, Obecný úrad,  Choča č. 55  zo dňa 21.3.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 318  druh zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Choča.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

mar 14

Voľné pracovné miesto – ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o:

voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre primárne vzdelávanie.

Viac info tu: 

  Voľné pracovné miesto - ZŠ (188,9 KiB, 115 hits)

 

 

mar 02

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke k 27.02.2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke, Hlavná č. 761 k 27.02.2017

 

  Aktualizovaný zoznam k 27.2.2017 (213,3 KiB, 164 hits)

feb 27

Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu: Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany.“

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na súťaž- "Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu: Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany" (517,1 KiB, 108 hits)

Staršie «

» Novšie