Harmonogram zberu I. Q. 2020

Vianočné prianie

Informácia o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

ZŠ Štefana Moysesa  Tesárske Mlyňany ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – upratovačka

Miesto výkonu práce:  ZŠ Štefana Moysesa
Pracovný úväzok :
5,25 hod/ denne (70 % )

Nástup do zamestnania: 8.1. 2020
Požiadavky na uchádzača: stredné vzdelanie

 Ďalšie podmienky : manuálna zručnosť, precíznosť ,spoľahlivosť
Platové podmienky:
V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
V prípade záujmu prosím kontaktujte: 0918 514 645

 

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční dňa 24.12.2019

Schválené dokumenty obecným zastupiteľstvom

VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany

Návrh dodatku č. 3 k VZN č.5-2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany

Sadzobník úhrady služieb poskytovaných Obcou Tesárske Mlyňany od r 2020

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2020. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2020.

 

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany (557,1 KiB, 1 578 hits)

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volieb do NRSR 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Voľné pracovné miesto – Školská jedáleň pri Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu ohľadne voľného pracovného miesta:

Pracovná pozícia: prevádzková pracovníčka

Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa
Pracovná doba: 6.00 – 14.00

Nástup do zamestnania: 1.1. 2020
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie: stredné 
– zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, precíznosť
Platové podmienky:
V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní-
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

 
Požadované doklady posielajte mailom na

jedalen@zsmlynany.edu.sk   alebo poštou na adresu :

ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 0918 514 645

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 04.12.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce  zo dňa 4.12.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

  • 2 ks ihličnatých stromov bez bližšej špecifikácie 
    rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 2519/1 a KN-C 718, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

Stretnutie s Mikulášom

Milé detičky!

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom.