feb 26

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.2.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce zo dňa 15.2.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub:

  • 9 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 2851/3 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

feb 21

Vyhlásené výberové konanie na miesto učiteľa MŠ Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa materskej školy v Materskej škole

v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná 1.

Výberové konanie s podmienkami tu: 

  Vyhlásené výberové konanie na miesto učiteľa MŠ Tesárske Mlyňany (108,0 KiB, 144 hits)

feb 11

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie

hlasovacieho preukazu

 

 

V súlade s Harmonogramom  organizačno – technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 zverejňujeme emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

feb 08

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2019-2021. Pripomienky k návrhu môžete podať

na Obecnom úrade do 10 dní od zverejnenia.

  Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 (1,8 MiB, 106 hits)

 

ďalej zverejňuje viacročný rozpočet Obce Tesárske Mlyňany na roky 2016-2021:

  Viacročný rozpočet obce na roky 2016-2021 (206,3 KiB, 68 hits)

 

a návrh – Príloha č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

  Príloha č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (124,1 KiB, 114 hits)

feb 08

Návrh POH na roky 2016-2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020

 

  Návrh POH obce na roky 2016-2020 (796,1 KiB, 69 hits)

feb 01

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 6/2012

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh dodatku č. 4 k VZN č. 6/2012 o  výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany:

  Návrh dodatku č. 4 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Tesárske Mlyňany (125,7 KiB, 69 hits)

jan 25

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

jan 21

Harmonogram zberu plastov na rok 2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov na rok 2019

 

dec 30

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 30.12.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mgr. Jozefa Hantšoka,  Hlavná 21, 951 76 Tesárske Mlyňany  zo dňa 18.12.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 180/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

dec 21

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka Základnej školy

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom,  v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                                          v y h l a s u j e

                                           v ý b e r o v é   k o n a n i e
                                        na obsadenie miesta riaditeľa (-ky)
   Základnej školy Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 34 ods. 2 zákona

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienky sú uvedené tu:

 

  Výberové konanie - riaditeľ/-ka ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany (103,0 KiB, 178 hits)

 

Staršie «

» Novšie