Zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste – ZŠ

Zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste 

ZŠ Š.Moysesa , Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany prijme do pracovného pomeru učiteľa na 1. stupni ZŠ s nástupom od 26.augusta 2019.

 

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte poštou na adresu školy alebo mailom.
Kontakt: 037 6426902, 0905 844463, riaditel@zsmlynany.edu.sk

 

Podmienky:

  Informácia o voľnom pracovnom mieste - ZŠ Učiteľ/ka (13,1 KiB, 157 hits)

Oznam o separovanom zbere elektronického odpadu a železného

Vážení občania,

Obecný úrad Tesárske Mlyňany v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu ako i železného odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 06.05.2019 (pondelok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. ako i železný odpad všetkého druhu.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie vyložených elektrozariadení, teda hodnotných častí z nich je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

Vývoz komunálneho odpadu

Pracovníci Technických služieb Mesta Zlaté Moravce oznamujú, že vývoz komunálneho odpadu v našej obci sa uskutoční štvrtok, t.j. 2.5.2019

Zmena cestovného poriadku od 1.5.2019

Jedná sa o zmenu:

Linka 407409: Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Vráble – Nitra

Spoj č. 74 – zmena odchodu 17:50 na 18:05 a úprava medzizastávkových časov

Úprava medzizastávkových časov na ostatných  spojoch.

 

Viac po rozkliknutí obrázku

 


 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu  na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.5.2019:

                zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje informáciu o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility je zverejnený na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samosprávneho-kraja

Konzultácie k dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra,

odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko:

Okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

 

Verejná vyhláška – deratizácia 2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku – deratizácia

 

  Verejn_vyhlka_-_deratizcia_2019.pdf (252,0 KiB, 96 hits)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 25.3.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Pavla Penzeša, Hlavná 442, 951 76 Tesárske Mlyňany  zo dňa 25.3.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub:

  • 2 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1029/2 druh pozemku: orná pôda, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 21.3.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Obec Choča, Obecný úrad, Choča 55,951 76 Choča  zo dňa 20.3.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub:

  • 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1697/5 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Choča, Obec Choča

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

V súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 e-mailová adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk