Oznam o úprave stránkových hodín

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení voči COVID-19 sa predbežne na dobu 14 dní upravujú stránkové hodiny pre verejnosť na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, a to nasledovne:

Pondelok od 7.00 – 10. 00 h
Streda od 14. 00 – 16.30 h
Piatok od 7.00 – 10. 00 h

Prosíme občanov, aby si počas týchto hodín vybavili najnutnejšie záležitosti, prípadne využili telefonické linky 037/6426918 alebo e-mailové adresy, zverejnené na www.tesarskemlynany.sk

Zavedenie skorších stránkových hodín slúži aj pre potreby občanov,ktorí idú do zamestnania, aby si stihli vybaviť prípadné nutné záležitosti.

s pozdravom

Obecný úrad

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 13.03.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Ing. Juraja Vodného zo dňa 13.3.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 281/3 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 12.03.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Juraja Halmeša a Aleny Halmešovej zo dňa 12.3.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 2 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 185 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Príkazový list starostu Obce Tesárske Mlyňany

Oznam úradu verejného zdravotníctva

Usmernenie hlavného hygienika SR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 09.3.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Bc. Matúša Kazíka, Dlhovského 52, Topoľčianky a Ing. Lucii Lukáčovej zo dňa 9.3.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 2397 druh pozemku: záhrada, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 09.3.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Dušana Halúza, M. Benku 3705/15 a Ivety Puššovej, Leonardova 1154/4, Bratislava zo dňa 9.3.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1070 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Pozvánka na verejné prerokovanie pripravovanej stavby „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana „

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany spoločne s Obcou Vieska nad Žitavou

zvoláva verejné prerokovanie pripravovanej stavby:

„Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“ z dôvodu zabezpečenia súhlasov vlastníkov

pozemkov s realizáciou stavby k vydaniu územného a stavebného povolenia.

Prerokovanie staby bude dňa 25.3.2020 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch obecného úradu Vieska nad Žitavou.

Viac info: Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce – pozvánka

Výsledky volieb do NR SR 2020 v Obci Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výsledky volieb do NR SR 2020 v Obci Tesárske Mlyňany:

Okrsok č. 1 (časť Tesáre nad Žitavou) účasť 68,7 %

– Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1 hlas
– DOBRÁ VOĽBA 13 hlasov
– SaS 29 hlasov
– SME RODINA 59 hlasov
– ZA ĽUDÍ 15 hlasov
– MÁME TOHO DOSŤ! 2 hlasy
– SNS 27 hlasov
– Demokratická strana 1 hlas
– Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 115 hlasov
– Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia 18 hlasov
– KDH 21 hlasov
– VLASŤ 18 hlasov
– SMER 150 hlasov
– Kotlebovci – ĽSNS 53 hlasov
– Socialisti.sk 1 hlas

Okrsok c. 2 ( Mlyňany), účasť 65,4 %

– Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 3 hlasy
– DOBRÁ VOĽBA 12 hlasov
– SaS 10 hlasov
– SME RODINA 44 hlasov
– ZA ĽUDÍ 19 hlasov
– MÁME TOHO DOSŤ! 1 hlas
– SNS 24 hlasov
– Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 80 hlasov
– Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 19 hlasov
– Starostovia a nezávislé osobnosti 2 hlasy
– KDH 18 hlasov
– VLASŤ 16 hlasov
– SMER 87 hlasov
– Kotlebovci – ĽSNS 49 hlasov.