Verejná vyhláška – informácia o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku 1

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejné vyhlášky v súvislosti s informovaním verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku  a to v katastri Tesáre nad Žitavou

 

Územný plán mesta Zlaté Moravce

OZNÁMENIE

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje verejnosť, že  do záverečného stanoviska  z posúdenia strategického dokumentu

Územný plán mesta Zlaté Moravce

 je  možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na Obecnom úrade  v Tesárskych Mlyňanoch,  v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

 

Záverečné stanovisko je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk­_SK/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zlate-moravce-1.

Záverečné stanovisko územný plán Mesta Zlaté Moravce

Verejná vyhláška – informácia o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejné vyhlášky v súvislosti s informovaním verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku  a to v katastri Tesáre nad Žitavou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena cestovného poriadku platný od 1.9.2020

Jedná so o nasledovné zmeny:

Spoj č. 59 bude premávať cez Viesku nad Žitavou , bude obsluhovať zastávku Tesárske Mlyňany, ZŠ

Spoj č. 61 nebude premávať cez Viesku nad Žitavou .

Cestovný poriadok od 1.9.2020

OZNAM – Zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu

Technické služby Mesta Zlaté Moravce oznamujú zmenu vývozu tuhého komunálneho odpadu (kukanádob) v našej obci. Zmena pozostáva z toho, že vývoz sa nebude konať v stredu, ale až vo ŠTVRTOK, každý párny týždeň. Prvý vývoz bude vo štvrtok dňa 6. augusta 2020.

Oznam Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Na základe informácie od hlavného hygienika Slovenskej republiky sa očakáva návrat

nešpecifikovaného počtu osôb na územie Slovenskej republiky, prevažne však 

z Veľkej Británie. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné disponovať informáciami o príchode skupín osôb

z krajín, ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky a to:

ZOZNAM KRAJÍN – pri ich príchode na SVK sa netreba nahlasovať na RÚVZ

Bulharská republika
Cyperská republika
Česká republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Chorvátska republika
Island
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Maltská republika
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Rakúska republika
Slovinská republika
Švajčiarska konfederácia
Čierna Hora
Faerské ostrovy
Monako
Poľská republika

V prípade, ak máte plánovaný príchod z iných  ako vyššie uvedených krajín, je nutné informovať o tejto skutočnosti príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dodržiavať opatrenia.

 

Opatrenia pri príchode:

opatrenie č. OLP_4739_2020

opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_19062020

 

 

Oznam – ZUŠ Vráble – prijímacie skúšky

Základná umelecká škola Vráble zverejňuje oznam: 

Prijímacie_ skúšky

Voľné pracovné miesto – kuchárka, ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o: voľnom pracovnom mieste – kuchárka. Viac info tu:     

PRACOVNÁ PONUKA._kuchárka

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje oznámenie

o strategickom dokumente: Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja,

ktorý je zverejnený na webovom sídle:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresn=mu úradu Nitra,

odbor starostlivosti o životné prostredie

do 14 dní od 12.6.2020.

Zverejnenie informácie – Oprava a údržba na trase produktovodu SLOVNAFT, a.s.

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o plánovaných prácach

na produktovode, spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava.

Predpokladaný termín realizácie stavebných prác: 01.06.2020 – 30.11.2020

Ohlásenie udržiavacích prác na trase produktovodu SLOVNAFT, a.s.

Žiadosť o oznámenie o oprave a údržbe na trase produktovodu