Category: Oznamy

Návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 Návrh prílohy č. 1 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2-2015

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu …

Chcem vedieť viac

Pracovná ponuka – Základná škola Tesárske Mlyňany – kuchár/kuchárka

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje  PRACOVNÁ  PONUKA  ZŠ Tesárske Mlyňany– kuchár/ kuchárka Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa Rozsah úväzku: 100% Pracovná doba: 6.00 – 14.00 Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie: stredné odborné – výučný list v odbore kuchár/kuchárka Ďalšie požiadavky: – zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, precíznosť Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona …

Chcem vedieť viac

Zmeny a doplnky „Územného plánu obce Beladice“

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec zverejňuje  oznámenie  o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnk č. 1  Územného plánu obce Beladice“. Uvedený dokument je zverejnený na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-beladice   Verejnosť sa môže vyjadriť – zaslať písomné stanovisko – k oznámeniu do 15 dní odo dňa zverejnenia, t.j. do 7.12.2019 na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce …

Chcem vedieť viac

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: Zmena odpočtového a fakturačného cyklu Vážení zákazníci, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že   s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020  bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový …

Chcem vedieť viac

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Tesárske Mlyňany ako  dotknutá  obec zverejňuje správu o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu , ktoré sú zverejnené na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja  

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 07.11.2019 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Voľby do NR SR 2020 – informácia pre voliča

Predseda NRSR vyhlásil voľby do NR SR a určil termín ich konania na sobotu 29.2.2020. Z uvedeného Vám oznamujeme nasledovné informácie: Informácie pre voliča   Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej …

Chcem vedieť viac

Súpis chovateľov ošípaných neevidovaných v CEHZ v Žiline

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, ako vecne a miestne príslušná správa v zmysle § 8 ods. 3 a § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení oznamuje, že v súvislosti s nepriaznivou situáciou Afrického moru ošípaných (AMO) je potrebné nahlásiť chovateľov, ktorí majú jednu a viac ošípaných.  Súpis …

Chcem vedieť viac

Voľby do NR SR 2020 – zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Obec Tesárske Mlyňany podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a to: zlatnanska@tesarskemlynany.sk Dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v …

Chcem vedieť viac