Category: Oznamy

Pozvánka na deň otvorených dverí – obecná knižnica

Obecná knižnica

V roku 2019 sa nám podarilo získať dotáciu na nákup kníh do našej obecnej knižnice. Dotácia bola pridelená z Fondu na podporu umenia . Cieľom projektu bolo obohatiť knižničný fond o nové knižné novinky a tak zatraktívniť našu knižnicu pre súčasných, ale aj nových čitateľov. Projekt bol podporený sumou 1000,- Eur a a spoluúčasťou obce vo výške …

Chcem vedieť viac

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje informáciu o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky č. 9“ Uvedené sa nachádza na : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9 K uvedenému sa môžete vyjadriť a nahliadnuť na Okresnom úrade …

Chcem vedieť viac

Informácia o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

ZŠ Štefana Moysesa  Tesárske Mlyňany ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – upratovačka Miesto výkonu práce:  ZŠ Štefana Moysesa Pracovný úväzok : 5,25 hod/ denne (70 % ) Nástup do zamestnania: 8.1. 2020 Požiadavky na uchádzača: stredné vzdelanie  Ďalšie podmienky : manuálna zručnosť, precíznosť ,spoľahlivosť Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. …

Chcem vedieť viac

Schválené dokumenty obecným zastupiteľstvom

VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany Návrh dodatku č. 3 k VZN č.5-2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany …

Chcem vedieť viac

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2020. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2020.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volieb do NRSR 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a to: zlatnanska@tesarskemlynany.sk  

Voľné pracovné miesto – Školská jedáleň pri Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu ohľadne voľného pracovného miesta: Pracovná pozícia: prevádzková pracovníčka Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa Pracovná doba: 6.00 – 14.00 Nástup do zamestnania: 1.1. 2020 Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie: stredné  – zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, precíznosť Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. ktorým …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 04.12.2019 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Návrh VZN obce Tesárske Mlyňany a dodatku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje: Návrh VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017