Category: Oznamy

Oznam riaditeľky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020 – 2021 Riaditeľka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany informuje v zmysle § 59 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole …

Chcem vedieť viac

Usmernenie hlavného hygienika k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia. Usmernenie_HH_SR_k_vysluhovaniu_sviatosti_zmierenia

Verejná vyhláška – deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany v termíne od 10.4.2020 – 30.4.2020 Verejná vyhláška deratizácia 2020

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie navrhovateľa Slovak Telekom

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku  – územné rozhodnutie  o umiestnení stavby navrhovateľa: Slovak Telekom a.s., IČO: 35 763 469 so sídlom Bajkalská 28, Bratislava  názov stavby : „INS_  FTTH_ ZM_TESM_00_Tesárske Mlyňany“, Územné rozhodnutie – tu: Územné rozhodnutie – PAMATEL Zverejnené dňa: 7.4.2020  

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec zverejňuje  oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9“. Strategický dokument je zverejnený na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9 Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, odbor starostlivosti o ŽP v …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť R – ÚSES okresu Zlaté Moravce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku – zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce.  a to: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), “), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 …

Chcem vedieť viac

Zverejnenie opatrenia hlavného hygienika SR – štátna karanténa

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 Opatrenie_statna_karantena_04042020

Oznam Slovenského vodohospodárskeho podniku

Informácia o zrušení verejného prerokovania „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“ Viac tu: Slovensky vodohosp. podnik – Piešťany.jpg

Oznam o úprave stránkových hodín

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení voči COVID-19 sa predbežne na dobu 14 dní upravujú stránkové hodiny pre verejnosť na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, a to nasledovne: Pondelok od 7.00 – 10. 00 h Streda od 14. 00 – 16.30 h Piatok od 7.00 – 10. 00 h Prosíme občanov, aby si počas …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 13.03.2020 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac