Category: Oznamy

Oznam

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch a zberný dvor sú zatvorené do 10.1.2021. V prípade matričnej udalosti  (úmrtie) kontaktujte 0908724262.

Uznesenie vlády č. 804 – COVID

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje uznesenie vlády č. 804 zo 16.12.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z …

Chcem vedieť viac

Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme  Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou   Pripomienkovať dokument je …

Chcem vedieť viac

Pozvanie od Mikuláša

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci návrh vzn ochranné pásmo pohrebísk

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2021. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2021.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

Návrh rozpočtu obce na rok 2021, viacročný rozpočet 2021-2023

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023. K návrhu rozpočtu na rok 2021 môžete podať pripomienky v lehote 10 dní (do 11.12.2020) na Obecný úrad písomne alebo ústne do zápisnice Ing. Erike Zlatňanskej. Návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2023

Návrh – Prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh: Príloha č. 1 k VZN obce TM č. 2-2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti obce   

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia  v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. v …

Chcem vedieť viac

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 10.12.2020 v čase od 8.00-14.30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie – viď nižšie