Category: Oznamy

Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

1.  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 26.9.2014 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na …

Chcem vedieť viac

Oznam pre občanov a návštevníkov stránky

V súčasných dňoch prebieha na obecnom úrade prostredníctvom pracovníkov Ministerstva financií plánovaný audit (kontrola) podobne ako v obci Nová Ves nad Žitavou. Táto kontrola je zameraná prevažne na použitie získaných prostriedkov (dotácií) zo štátneho rozpočtu, prípadne prostriedkov získaných z fondov EU. Podľa priebežných vyjadrení kontrolórov a na základe preverenia preskúmaných podkladov je nakladanie s prostriedkami …

Chcem vedieť viac

Oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom určenie počtu poslancov a vytvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 Oznámenie si môžete pozrieť tu:

Pozvánky na Hodové slávnosti

Obec Tesárske Mlyňany pre Vás pripravila v prípade Vášho záujmu nasledovný program Hodových slávností:

Oznam o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Dodanie materiálu na rekonštrukciu objektu vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v čsti Tesáre súp. číslo 655 ” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača BenátCentrum, spol. s r.o., …

Chcem vedieť viac

Oznam o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Výmena okien na objekte vo vlastníctve nachádzajúcom sa na ihrisku v časti Tesáre súp. číslo 655” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača KRAMMONT – Mário Kramár, Tesárske Mlyňany …

Chcem vedieť viac

Voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 15.11.2014

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, zverejňuje, že ku dňu 21.8.2014 má Obec Tesárske Mlyňany k trvalému pobytu prihlásených 1 705 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na svojom 25. zasadnutí dňa 18.8.2014 v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Z.b. o voľbách do orgánov samosprávy obcí určilo a zverejňuje, že pre …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o výrube drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 19.8.2014 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Dodanie materiálu na rekonštrukciu objektu vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Oprava strechy budovy v areáli ihriska v časti Tesáre ” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača Marián Čikel, Hlavná 80, 951 76 Tesárske Mlyňany, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu …

Chcem vedieť viac