Category: Oznamy

Oznam k PHSR

Oznamujeme , že termín ukončenia prijímania pripomienok k PHSR na roky 2014-2020 je v stredu, t..j. 20.5.2015.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – návrh

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020.

VZN č. 1/2015 a VZN č. 2/2015

Obecné zastupiteľstvo sa na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015 uznieslo na vydaní VZN:

Večierok seniorov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom Vás srdečne pozýva na Večierok seniorov, ktorý sa uskutoční dňa 30.4.2015 o 19.00 hodine v KD Mlyňany.  Ďalšie informácie v pozvánke, prípadne: u Bc. Lucii Behúlovej, telefónne číslo 0908724262

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ

Zároveň pozývame týmto spôsobom (z dôvodu neuvedenia mena a adresy) všetkých uchádzačov o post – Hlavného kontrolóra obce na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.4.2015 o 17.30 hodine.

Prianie k Veľkonočným sviatkom

Oznam SPP

SPP oznamuje v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s tým súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov: Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení        

Návrh VZN

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzky na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce

Z dôvodu dodržania zákonného postupu OZ ruší termín voľby kontrolóra zo dňa 26.2.2015 a vyhlasuje nový termín voľby hlavného kontrolóra na 16.4. 2015 Na stiahnutie:

Návrh VZN

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany.