Category: Oznamy

Večierok seniorov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom Vás srdečne pozýva na Večierok seniorov, ktorý sa uskutoční dňa 30.4.2015 o 19.00 hodine v KD Mlyňany.  Ďalšie informácie v pozvánke, prípadne: u Bc. Lucii Behúlovej, telefónne číslo 0908724262

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ

Zároveň pozývame týmto spôsobom (z dôvodu neuvedenia mena a adresy) všetkých uchádzačov o post – Hlavného kontrolóra obce na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.4.2015 o 17.30 hodine.

Prianie k Veľkonočným sviatkom

Oznam SPP

SPP oznamuje v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s tým súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov: Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení        

Návrh VZN

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzky na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce

Z dôvodu dodržania zákonného postupu OZ ruší termín voľby kontrolóra zo dňa 26.2.2015 a vyhlasuje nový termín voľby hlavného kontrolóra na 16.4. 2015 Na stiahnutie:

Návrh VZN

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany.

Pozvánka na exkurziu do Energolandu

Vážení občania, Informačné centrum Atómových elektrární Mochovce Vás a Vaše deti pozýva na návštevu Energolandu. Využite možnosť návštevy počas dní jarných prázdnin, v pondelok 2. Marca a utorok 3. Marca. V novom Energolande na vás čaká množstvo interaktívnych exponátov, 3D film Odysea energie aj počítačové hry. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  na obecnom úrade do zajtra do 14,30 hodiny. …

Chcem vedieť viac

Popularizačno – náučné stretnutie s prof. Hričovským

Oznam o výsledku

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Nákup kalového čerpadla ” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača AQUAMONTS, s.r.o., Komárňanská cesta 11, Nové Zámky, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  …

Chcem vedieť viac