Category: Oznamy

Informácia pre voličov – voľby do NR SR

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol vyhlásený termín konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 05.03.2016. Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie pre voličov. Stiahnuť tu: 

Výlet na vianočné trhy do Olomouca

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Olomouca, mesta, ktoré je zaradené do historických pamiatok UNESCO. Vianočné trhy ponúkajú ako jediné v Českej republike originálnu kvalitu Norimberského vína a punču. Olomouc ponúka hodnotný program s populárnymi skupinami všetkých žánrov, divadlo pre malých aj veľkých, prehliadku adventných zvykov, dobové atrakcie, vyrezávaný betlehem a samozrejme spevácke skupiny, ktoré spríjemnia …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 28.10.2015 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny”) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

VZN č.3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch schválilo na svojom 8. OZ konanom dňa 16.9.2015 VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany. VZN nadobúda účinnosť 1.10. 2015.   VZN: 

Oznam o výsledku – „Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň“

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača Jozef Švec, Tesárske Mlyňany, Hlavná 469 ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena …

Chcem vedieť viac

Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce Tesárske Mlyňany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany.

Výzva na predkladanie ponúk – Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň Výzva na stiahnutie:

Oznam o vývoze triedeného odpadu

Oznam Západoslovenskej distribučnej spoločnosti

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že bude – demontovať predmety neoprávnene umiestnené na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy, (ako napríklad: predmety slúžiace na reklamné, marketingové a propagačné účely ……) Vlastníci neoprávnene umiestnených predmetov majú vo vyššie uvedenej veci možnosť kontaktovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., a to na e-mailovej adrese: podperne.body@zsdis.sk  

IV. ročník súťaže vo varení guláša

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom a návštevníkom, že súťaž vo varení guláša a súťaž Silák obce sa uskutoční dňa 27.júna, t.j. sobotu. Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť na obecnom úrade, príp. na t.č. 0908 724 262 u Bc. Lucii Behúlovej Súčasťou podujatia bude aj možnosť jazdy na štvorkolke.