Category: Oznamy

Príkazový list starostu Obce Tesárske Mlyňany

Oznam úradu verejného zdravotníctva

Usmernenie hlavného hygienika SR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 09.3.2020 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 09.3.2020 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Pozvánka na verejné prerokovanie pripravovanej stavby „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana „

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany spoločne s Obcou Vieska nad Žitavou zvoláva verejné prerokovanie pripravovanej stavby: „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“ z dôvodu zabezpečenia súhlasov vlastníkov pozemkov s realizáciou stavby k vydaniu územného a stavebného povolenia. Prerokovanie staby bude dňa 25.3.2020 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch obecného úradu Vieska …

Chcem vedieť viac

Výsledky volieb do NR SR 2020 v Obci Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výsledky volieb do NR SR 2020 v Obci Tesárske Mlyňany: Okrsok č. 1 (časť Tesáre nad Žitavou) účasť 68,7 % – Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1 hlas – DOBRÁ VOĽBA 13 hlasov – SaS 29 hlasov – SME RODINA 59 hlasov – ZA ĽUDÍ 15 hlasov – MÁME TOHO DOSŤ! …

Chcem vedieť viac

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o vytriedení komunálnych odpadov za rok …

Chcem vedieť viac

Kalendár podujatí

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 14.2.2020 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac