Archív kategórii: Oznamy

mar 15

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 15.3.2018 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac »

mar 07

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ Materskej školy so sídlom Hlavná 1, 951 76 Tesárske Mlyňany zverejňuje Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019  

feb 26

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce      

feb 16

Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje, že na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1   je zverejnený strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko: Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra do 15 dní od zverejnenia.

feb 08

Výzva na predkladanie ponúk – elektrický kotol

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž: Názov zákazky: Havarijná situácia – elektrický kotol v Školskej jedálni ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

jan 22

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 22.1.2018 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac »

jan 19

Harmonogram zberu plastov na rok 2018

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov na rok 2018 Dátumy zberu: 25.01.2018 Štvrtok   22.02.2018 Štvrtok   22.03.2018 Štvrtok   26.04.2018 Štvrtok   24.05.2018 Štvrtok   28.06.2018 Štvrtok   26.07.2018 Štvrtok   23.08.2018 Štvrtok   27.09.2018 Štvrtok   25.10.2018 Štvrtok   22.11.2018 Štvrtok   28.12.2018 Piatok   Plastový odpad sa zbiera od domácností. Plastové …

Chcem vedieť viac »

jan 17

Informácia – Okresného úradu Nitra, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh (tlačivo) ku konaniu  podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme:   vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný …

Chcem vedieť viac »

dec 14

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2018. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2018.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

dec 08

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. zverejňuje výzvu pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov.      

Staršie «