Category: Oznamy

Kompostéry do domácností

Vážení občania, oznamujeme Vám, že na základe úspešne podaného projektu sme získali záhradné kompostéry do Vašich domácností. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, aby ste si kompostéry vyzdvihli na zbernom dvore v čase otváracích hodín, t .j. UTORKY A SOBOTY v čase od 8-12.00, 13:00 – 16:00 hod. Súčasťou bude aj návod na kompostovanie v kompostovacom zásobníku.

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín, č. konania 43-001/2022

č. konania 43-001/2022 Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) …

Chcem vedieť viac

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – zaslanie správy o hodnotení

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu Obstarávatel, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A,949 0l Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podl’a § 9 ods.6 zákona č. 2412006 Z,z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplrrení niektorých zákonov v …

Chcem vedieť viac

Harmonogram vývozu TKO a plastov na rok 2022

Územné rozhodnutie – Verejná vyhláška

 Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E   –  V E R E J N Ú  V Y H L Á Š K U   Navrhovateľ: Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta PaedDr. Dušanom …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania č. 966-001/2021 – výrub drevín

č. konania 966-001/2021 Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – Mesto Zlaté Moravce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku  a to: oznámenie o začatí územného konania  na stavbu:   „ Cyklotrasa Hviezdoslavova ulica – Zlaté Moravce “   „ Cyklotrasa Staničná ulica – Zlaté Moravce“   „ Bike and ride na autobusovej stanici Zlaté Moravce“   Predmetná vyhláška: Verejná vyhláška – Mesto Zlaté Moravce

Informovanie verejnosti – vyvlastňovacie konanie

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, Nitra informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena k pozemku pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“, katastrálne územie Tesáre nad Žitavou viď tu: parcela registra E 312/1 a 311 parcela registra E 820-3 parcela registra E …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 13.12.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2022. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2022.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na: …

Chcem vedieť viac