Archív kategórii: Oznamy

júl 10

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia pre voliča

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu pre voliča v súvislosti s Voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018 od 7:00 – 22:00 hod.

máj 02

Oznam technických služieb

Pracovníci Technických služieb Zlaté Moravce oznamujú, že z dôvodu poruchy auta sa vývoz tuhého komunálneho odpadu uskutoční až zajtra, t.j. dňa 2.5.2018.

apr 25

Návrh záverečného účtu obce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Tesárske Mlyňany.  

apr 06

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu učiteľky Materskej školy

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľky materskej školy v Materskej škole v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná 1. Výberové konanie s podmienkami tu:   

apr 05

Verejná vyhláška – deratizácia

           Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany v dňoch od 11.4.2018 – 30.4. 2018. Nariadenie na stiahnutie:

mar 26

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu – Regionálna integrovaná stratégia nitrianskeho kraja

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o rozhodnutí doručenom podľa odseku 5 …

Chcem vedieť viac »

mar 15

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 15.3.2018 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac »

mar 07

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ Materskej školy so sídlom Hlavná 1, 951 76 Tesárske Mlyňany zverejňuje Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019  

feb 26

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce      

feb 16

Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje, že na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1   je zverejnený strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko: Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra do 15 dní od zverejnenia.

Staršie «