Author's posts

Oznam o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Dodanie konvektomatu ” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača GASTROVRÁBEĽ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, Dolný Kubín, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH …

Chcem vedieť viac

Privítanie nových občanov

Dňa 5. Decembra 2014 sme v obradnej miestnosti na obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku. Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – uvítania nových občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy. Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič, prihovoril rodičom detí …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na Mikulášske posedenie

Srdečne Vás pozývame na Mikulášske posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2014, t.j. v sobotu o 16.00 hodine v sále Kultúrneho domu. Deti od 1-10 rokov dostanú od Mikuláša darček.

Pozvánka na ochutnávku vín v Novej Vsi nad Žitavou

Združenie novianskych vinohradníkov                                 951 51 Nová Ves nad Žitavou 76 IČO: 42337780  IBAN: SK95 0200 0000 0032 2900 8151 E-mail: zdruzenie.nv@gmail.com   Drahí vinári a priatelia vína! Dovoľujeme si Vás osloviť pri príležitosti usporiadania Prvej verejnej ochutnávky mladých vín, ktorá sa bude konať dňa 6. decembra 2014 v spoločenskej sále Domu kultúry v Novej Vsi nad Žitavou. …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na Festival ochotníckych divadelných súborov Mikroregiónu Požitavie – Širočina

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na „Festival ochotníckych divadelných súborov“, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.11.2014 nasledovne: 15:00 Kultúrny dom Červený Hrádok, predstaví sa Dětský divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice (hosť z Čiech) rozprávkou „Slavík“. 16:00 Kultúrny dom Čierne Kľačany, predstaví sa  Divadelný súbor Inovec z Čiernych Kľačian komédiou „Lekárske tajomstvo“ 18:00 Kultúrny dom …

Chcem vedieť viac

Výlet na Vianočné trhy do Budapešti

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Budapešti. Budapeštianske trhy sú zaradené medzi 6 najkrajších vianočných trhov  v Európe. Vianočné trhy v Budapešti sú známe tým, že na rozdiel od viedenských nie sú obmedzené prevažne na vianočné ozdoby, ale zamerané na široký sortiment úžitkových a darčekových predmetov. Termín: 12.12.2014, t.j. v piatok Cena zájazdu pri 44 (počet miest v autobuse) …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 18.11.2014 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Výsledky volieb do samosprávy 2014

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku voliev v obci Tesárse Mlyňany  

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Nákup konvektomatu Výzva na stiahnutie: 

Deň úcty k starším

Dňa 19.10.2014 sme si pripomenuli okrúhle jubileá niektorých našich občanov a zároveň v tomto mesiaci vzdávame úctu našim seniorom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore, kde pán starosta Ing. Štefan Valkovič, poprial všetkým pevné zdravie, veľa síl a radosti zo života v kruhu svojich najbližších, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa …

Chcem vedieť viac