Author's posts

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volieb do NRSR 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a to: zlatnanska@tesarskemlynany.sk  

Voľné pracovné miesto – Školská jedáleň pri Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu ohľadne voľného pracovného miesta: Pracovná pozícia: prevádzková pracovníčka Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa Pracovná doba: 6.00 – 14.00 Nástup do zamestnania: 1.1. 2020 Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie: stredné  – zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, precíznosť Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. ktorým …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 04.12.2019 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Stretnutie s Mikulášom

Milé detičky! Srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom. 

Návrh VZN obce Tesárske Mlyňany a dodatku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje: Návrh VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017

Návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 Návrh prílohy č. 1 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2-2015

Návrhy rozpočtov 2020-2022, Viacročný rozpočet 2017-2022

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje : Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Návrh rozpočtu výdavkov 2020-2022 funk.členenie Návrh rozpočtu výdavkov 2020-2022 Viacročný rozpočet – príjmová časť 2017-2022 Viacročný rozpočet – výdavková časť 2017-2022 Pripomienky k návrhu môžete podať na Obecnom úrade do 10 dní od zverejnenia.   

Návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany : Návrh dodatku č. 3 k VZN č.5-2012

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu …

Chcem vedieť viac

Pracovná ponuka – Základná škola Tesárske Mlyňany – kuchár/kuchárka

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje  PRACOVNÁ  PONUKA  ZŠ Tesárske Mlyňany– kuchár/ kuchárka Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa Rozsah úväzku: 100% Pracovná doba: 6.00 – 14.00 Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie: stredné odborné – výučný list v odbore kuchár/kuchárka Ďalšie požiadavky: – zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, precíznosť Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona …

Chcem vedieť viac