Author's posts

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 – oznámenie o strategickom dokumente

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec, zverejňuje informáciu  – oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021- 2027“ Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr Do oznámenia je možné nahliadnuť na uvedenom linku a priamo na Okresnom úrade v pracovných …

Chcem vedieť viac

List občanom k zberu papiera

Oznam Policajného zboru

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale  najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky, samolepky, gumičky…) a reflexný bezpečnostný odev (vesta, bunda, pláštenka), ktoré môžu nemotorovému účastníkovi cestnej …

Chcem vedieť viac

Plagát – ako správne triediť odpad

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501 – 02- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-02- Odlučovač ropných látok   katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832 Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania parcela registra „E“ č. …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501-03- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-03- Odlučovač ropných látok –   katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832, 2833 Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – parcela …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavebný objekt: 501 – Cestná kanalizácia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501 Cestná kanalizácia katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2878/3   Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela registra „E“ č. …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: Odlučovač ropných látok km 1,961

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-05- Odlučovač ropných látok – km 1,961   katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2748/15 Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela …

Chcem vedieť viac

Územný plán obce Vieska nad Žitavou – záverečné stanovisko

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje:   Územný plán obce Vieska nad Žitavou  – záverečné stanovisko https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Zlaté Moravce.

Zverejnenie zámeru odpredaja – Dominika Bencová

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. zverejnenie zámeru Bencová