Author's posts

Veľkonočné prianie

Usmernenie hlavného hygienika k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia. Usmernenie_HH_SR_k_vysluhovaniu_sviatosti_zmierenia

Informačné letáky

desatoro bezpečného seniora Leták Podpora ochrany deti pred nasilím

Verejná vyhláška – deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany v termíne od 10.4.2020 – 30.4.2020 Verejná vyhláška deratizácia 2020

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie navrhovateľa Slovak Telekom

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku  – územné rozhodnutie  o umiestnení stavby navrhovateľa: Slovak Telekom a.s., IČO: 35 763 469 so sídlom Bajkalská 28, Bratislava  názov stavby : „INS_  FTTH_ ZM_TESM_00_Tesárske Mlyňany“, Územné rozhodnutie – tu: Územné rozhodnutie – Slovak Telekom   Zverejnené dňa 7.4.2020  

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec zverejňuje  oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9“. Strategický dokument je zverejnený na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9 Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, odbor starostlivosti o ŽP v …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť R – ÚSES okresu Zlaté Moravce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku – zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce.  a to: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), “), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 …

Chcem vedieť viac

Zverejnenie opatrenia hlavného hygienika SR – štátna karanténa

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 Opatrenie_statna_karantena_04042020

Informačný leták pre seniorov

Oznam Slovenského vodohospodárskeho podniku

Informácia o zrušení verejného prerokovania „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“ Viac tu: Slovensky vodohosp. podnik – Piešťany.jpg