Author's posts

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do volieb NR SR 2020 a to: zlatnanska@tesarskemlynany.sk  

Pozvánka na deň otvorených dverí – obecná knižnica

Obecná knižnica

V roku 2019 sa nám podarilo získať dotáciu na nákup kníh do našej obecnej knižnice. Dotácia bola pridelená z Fondu na podporu umenia . Cieľom projektu bolo obohatiť knižničný fond o nové knižné novinky a tak zatraktívniť našu knižnicu pre súčasných, ale aj nových čitateľov. Projekt bol podporený sumou 1000,- Eur a a spoluúčasťou obce vo výške …

Chcem vedieť viac

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje informáciu o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky č. 9“ Uvedené sa nachádza na : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9 K uvedenému sa môžete vyjadriť a nahliadnuť na Okresnom úrade …

Chcem vedieť viac

Harmonogram zberu I. Q. 2020

Vianočné prianie

Informácia o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

ZŠ Štefana Moysesa  Tesárske Mlyňany ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – upratovačka Miesto výkonu práce:  ZŠ Štefana Moysesa Pracovný úväzok : 5,25 hod/ denne (70 % ) Nástup do zamestnania: 8.1. 2020 Požiadavky na uchádzača: stredné vzdelanie  Ďalšie podmienky : manuálna zručnosť, precíznosť ,spoľahlivosť Platové podmienky: V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. …

Chcem vedieť viac

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční dňa 24.12.2019

Schválené dokumenty obecným zastupiteľstvom

VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany Návrh dodatku č. 3 k VZN č.5-2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany …

Chcem vedieť viac

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2020. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2020.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na: