Oznam obce

Obec Tesárske Mlyňany, ako zriaďovateľ Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch z dôvodu nedostatku personálu musela pristúpiť k rozhodnutiu prerušiť prevádzku MŠ od  2.11.2020 – 11.11.2020.

Odôvodnenie:

U všetkých zamestnancov MŠ dopadlo testovanie negatívne, žiaľ niektorí zo zamestnancov boli zaradení do karantény z preventívnych dôvodov, nakoľko prišli do styku s pozitívne testovanou osobou.

Veľmi nás to mrzí a ďakujeme za pochopenie

Informácie o plošnom testovaní v našej obci

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie o celoplošnom testovaní v našej obci:

Na odber si treba priniesť: občiansky preukaz, prípadne zdravotnú kartu, pas alebo rodný list

ODBERNÉ MIESTA:

A) Nádvorie obecného úradu pre občanov – časť Mlyňany

B) Ihrisko pri Základnej škole pre občanov – časť Tesáre

TESTOVACIE DNI:

Sobota: od 7.00(pre personál), 

                  občania od 8.00- 11.30

                                    Od 12.45-17.30

                                  Od 18.30- 21.30 (posledný odber)

 

Nedeľa: od 7.00 – 11.30

                  Od 12.45 – 17.30

                 Od 18.30 – 21.30 (posledný odber)

Prestávky: 12.00 – 12.45

                         18.00 – 18.30

 

Harmonogram:

V sobotu sa testujú občania od 8.00 so začiatočným písmenom od písmena A (v ranných hodinách obyvatelia A, B. …, ak má niekto priezvisko začínajúce písmenom napr. H, príde okolo obeda), po písmeno L do 15.00 h.
od 15.00 od písmena L po koniec abecedy.

 

V nedeľu od 7.00 opačne od konca abecedy po písmeno L do 14.00 h.

a v čase od 14.00 – 21.30 od písmena L po písmeno A.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks lipa  s obvodom kmeňa 50 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou,

1 ks smrek s obvodom kmeňa 45 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou,

1 ks breza s obvodom kmeňa 50 cmmeraného vo výške 130 cm nad zemou,

rastúcich v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Tesárske Mlyňany, katastrálnom území Tesáre nad Žitavou, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 6/1, druh zastavaná plocha a nádvorie.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

 

Dátum zverejnenia informácie: 27.10.2020

Uznesenie vlády SR č. 645/2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 645 z 12. októbra 2020
k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa
čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 587 z 30. septembra 2020

Vláda
A. zakazuje
A.1. s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa
čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020,
uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb
žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

 

viac tu:  Uznesenie vlády č. 645_2020 zákaz zhromažďovania nad 6 osôb-1

 

Opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok platné od 1.10.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok s platnosťou od 1.10.2020

v súvislosti s COVID-19.

 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer prevodu – p. Švába

Verejná vyhláška – informácia o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku 1

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejné vyhlášky v súvislosti s informovaním verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku  a to v katastri Tesáre nad Žitavou

 

Územný plán mesta Zlaté Moravce

OZNÁMENIE

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje verejnosť, že  do záverečného stanoviska  z posúdenia strategického dokumentu

Územný plán mesta Zlaté Moravce

 je  možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na Obecnom úrade  v Tesárskych Mlyňanoch,  v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

 

Záverečné stanovisko je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk­_SK/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zlate-moravce-1.

Záverečné stanovisko územný plán Mesta Zlaté Moravce

Verejná vyhláška – informácia o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejné vyhlášky v súvislosti s informovaním verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku  a to v katastri Tesáre nad Žitavou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena cestovného poriadku platný od 1.9.2020

Jedná so o nasledovné zmeny:

Spoj č. 59 bude premávať cez Viesku nad Žitavou , bude obsluhovať zastávku Tesárske Mlyňany, ZŠ

Spoj č. 61 nebude premávať cez Viesku nad Žitavou .

Cestovný poriadok od 1.9.2020