Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – zaslanie správy o hodnotení

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja
– zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Obstarávatel, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A,949 0l Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podl’a § 9 ods.6 zákona č. 2412006 Z,z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplrrení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d’alej len ,,zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a koncept ,,Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“.

 

Bližšie informácie v súbore pdf. 

OU NR – územný plán regionu NSK