Informovanie verejnosti – vyvlastňovacie konanie

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, Nitra

informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením

vecného bremena k pozemku pre stavbu:

„Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“, katastrálne územie Tesáre nad Žitavou

viď tu:

parcela registra E 312/1 a 311

parcela registra E 820-3

parcela registra E 2481

parcela registra E 2518

parcela registra E 2527, 2528

parcela registra E 2850/1 a 2848/2