december 2021 archive

Oznámenie o začatí konania č. 966-001/2021 – výrub drevín

č. konania 966-001/2021 Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – Mesto Zlaté Moravce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku  a to: oznámenie o začatí územného konania  na stavbu:   „ Cyklotrasa Hviezdoslavova ulica – Zlaté Moravce “   „ Cyklotrasa Staničná ulica – Zlaté Moravce“   „ Bike and ride na autobusovej stanici Zlaté Moravce“   Predmetná vyhláška: Verejná vyhláška – Mesto Zlaté Moravce

Informovanie verejnosti – vyvlastňovacie konanie

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, Nitra informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena k pozemku pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“, katastrálne územie Tesáre nad Žitavou viď tu: parcela registra E 312/1 a 311 parcela registra E 820-3 parcela registra E …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 13.12.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2022. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2022.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na: …

Chcem vedieť viac

Mikuláš v našej obci Tesárske Mlyňany