Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavebný objekt: 501 – Cestná kanalizácia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501 Cestná kanalizácia

katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou

parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2878/3

 

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela registra „E“ č. 2878/3