Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501 – 02- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-02- Odlučovač ropných látok  

katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou

parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania parcela registra „E“ č. 2832