september 2021 archive

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501 – 02- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-02- Odlučovač ropných látok   katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832 Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania parcela registra „E“ č. …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501-03- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-03- Odlučovač ropných látok –   katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832, 2833 Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – parcela …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavebný objekt: 501 – Cestná kanalizácia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501 Cestná kanalizácia katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2878/3   Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela registra „E“ č. …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: Odlučovač ropných látok km 1,961

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-05- Odlučovač ropných látok – km 1,961   katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2748/15 Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela …

Chcem vedieť viac

Územný plán obce Vieska nad Žitavou – záverečné stanovisko

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje:   Územný plán obce Vieska nad Žitavou  – záverečné stanovisko https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Zlaté Moravce.

Zverejnenie zámeru odpredaja – Dominika Bencová

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. zverejnenie zámeru Bencová  

Pozvánka na slávnostné otvorenie a posvätenie DHZ

Konsolidovaná výročná správa obce Tesárske Mlyňany za rok 2020

Výročná sprava rok_2020_konsolidovana

Poslanecká kvapka krvi – Levice

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb a návrh komunitného plánu sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Návrh  Určenia cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb ako prílohu ku komunitnému plánu. Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb Návrh  – Koumintný plán sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany 2021-2030 – aktualizácia Návrh komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2030