VEREJNÁ VYHLÁŠKA: „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“ – oznámenie o začatí konania

Obec Tesárske Mlyňany zvrejňuje verejnú vyhlášku:

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,  Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 

stavba: „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

Verejná vyhláška tu:

109_2021_Vieska_n_Ž_SVP_š_p_Protipovodňová ochrana obce – ZÚKVV_elektronicky