Návrh záverečného účtu za rok 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh účtu za rok 2020.

Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas, ktorej môžu fyzické a právnické osoby

uplatniť pripomienky k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne 

do zápisnice na Obecnom úrad p. Zlatňanskej.

Návrh záverečného účtu za rok 2020