február 2021 archive

Výsledky testovania v našej obci – 27.2 a 28.2. 2021

V obci Tesárske Mlyňany bolo počas tohto víkendu vykonaných 730 testov, z toho nebol ani jeden prípad pozitívny.

Oznámenie o strategickej dokumente – „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“   dokument je zverejnený na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodraskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP,                                   …

Chcem vedieť viac

Informácia ohľadom testovania Covid 19 v dňoch 27.2.2021 a 28.2.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19 Testuje sa v dňoch : 27.2.2021 (t.j. sobota) a 28.2.2021 (t.j. nedeľa) Priebeh testovania: Sobota 27.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2020 úroveň vytriedenia 2020 – zverejnenie

Zámer odpredaja pozemku – Sýkora

Zverejnenie zámeru   Na základe žiadosti p. Vincenta Sýkoru, Obyce 551  o odpredaj obecných pozemkov Obec Tesárske Mlyňany  zverejňuje zámer na odpredaj pozemkov v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno e! zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: odpredaj parciel vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany ako …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac

Informácia ohľadom testovania Covid – 19 v dňoch 20.2. – 21.2.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19 Testuje sa v dňoch : 20.2.2021 (t.j. sobota) a 21.2.2021 (t.j. nedeľa) Priebeh testovania: Sobota 20.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

Zverejnenie prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje prílohu č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce VZN_prevadzka_SKD_SJ_MS_2021_zmenena_len_priloha-verzia2

Upravený návrh rozpočtu obce na rok 2021 – 2023

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje upravený návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 príjmová časť Výdavková časť – funkčná klasifikácia Výdavková časť podľa druhu (2)

Sčítanie obyvateľov

Už 15. 2. 2021, t. j. dnes sa začína Sčítanie obyvateľov aj v Tesárskych Mlyňanoch. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie len približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk, alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu, alebo rodinného …

Chcem vedieť viac