01/12/2020 archive

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2021. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2021.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

Návrh rozpočtu obce na rok 2021, viacročný rozpočet 2021-2023

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023. K návrhu rozpočtu na rok 2021 môžete podať pripomienky v lehote 10 dní (do 11.12.2020) na Obecný úrad písomne alebo ústne do zápisnice Ing. Erike Zlatňanskej. Návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2023