december 2020 archive

OZNAM Arriva a.s.

Spoločnosť ARRIVA, a.s. oznamuje zmenu cestovného poriadku platnú  zatiaľ od 1.1.2021 – 8.1.2021 Oznam spoločnosti ARRIVA a.s. – zmena cestovného poriadku od 1.1.2021-zm

Uznesenie vlády SR č. 807 – predĺženie núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. …

Chcem vedieť viac

Oznam

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch a zberný dvor sú zatvorené do 10.1.2021. V prípade matričnej udalosti  (úmrtie) kontaktujte 0908724262.

Uznesenie vlády č. 804 – COVID

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje uznesenie vlády č. 804 zo 16.12.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z …

Chcem vedieť viac

Konsolidovaná výročná správa Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Konsolidovanú výročnú správu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019. Výročná sprava rok_2019_konsolidovana

Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme  Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou   Pripomienkovať dokument je …

Chcem vedieť viac

Pozvanie od Mikuláša

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci návrh vzn ochranné pásmo pohrebísk

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2021. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2021.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

Návrh rozpočtu obce na rok 2021, viacročný rozpočet 2021-2023

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023. K návrhu rozpočtu na rok 2021 môžete podať pripomienky v lehote 10 dní (do 11.12.2020) na Obecný úrad písomne alebo ústne do zápisnice Ing. Erike Zlatňanskej. Návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2023