Územný plán mesta Zlaté Moravce

OZNÁMENIE

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje verejnosť, že  do záverečného stanoviska  z posúdenia strategického dokumentu

Územný plán mesta Zlaté Moravce

 je  možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na Obecnom úrade  v Tesárskych Mlyňanoch,  v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

 

Záverečné stanovisko je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk­_SK/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zlate-moravce-1.

Záverečné stanovisko územný plán Mesta Zlaté Moravce