september 2020 archive

Opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok platné od 1.10.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok s platnosťou od 1.10.2020 v súvislosti s COVID-19.   https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer prevodu – p. Švába

Územný plán mesta Zlaté Moravce

OZNÁMENIE Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje verejnosť, že  do záverečného stanoviska  z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán mesta Zlaté Moravce“  je  možné nahliadnuť, robiť si z …

Chcem vedieť viac