Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť R – ÚSES okresu Zlaté Moravce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku – zámer schváliť dokumentáciu regionálneho

územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce.  a to:

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), “), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) oznamuje zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce. Uvedený dokument je vypracovaný pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry, ako podklad pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce, pri riešení krajinnoekologických plánov, návrhov na využitie územia, pozemkových úprav, ekologických štúdii a ostatných rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni.

 

Informácia pre verejnosť: Akékoľvek informácie k uvedenému dokumentu si žiadajte

elektronicky e-mailom na adresu jan.klein2@minv.sk alebo telefonicky 037/6421106 – Mgr. Ján Klein, PhD

do 30 dní od zverejnenie na úradnej tabuli Okresného úradu Zlaté Moravce.