Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec zverejňuje  oznámenie o strategickom dokumente

„Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9“.

Strategický dokument je zverejnený na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať

počas celého procesu na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, odbor starostlivosti o ŽP

v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť sa môže vyjadriť až do 20.4.2020