06/04/2020 archive

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec zverejňuje  oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9“. Strategický dokument je zverejnený na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9 Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, odbor starostlivosti o ŽP v …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť R – ÚSES okresu Zlaté Moravce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku – zámer schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Zlaté Moravce.  a to: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), “), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 …

Chcem vedieť viac

Zverejnenie opatrenia hlavného hygienika SR – štátna karanténa

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 Opatrenie_statna_karantena_04042020