Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks listnatého opadavého stromu  rodu Fraxinus  (jaseň) s obvodom kmeňa 70 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou,

1 ks listnatého opadavého stromu druhu Robinia pseudoacacia (agát biely) s obvodom kmeňa 45 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou,

2 ks ihličnatých stromov rodu picea (smrek) s obvodmi kmeňov 95 cm a 84 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

rastúcich v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Zlaté Moravce, katastrálnom území Zlaté Moravce, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 1100/2, druh zastavaná plocha a nádvorie.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

 

Dátum zverejnenia informácie: 28.1.2020