Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Špecifikácia drevín, ktorá sa má vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

2 ks listnatých opadavých stromov druhu Fraxinus excelsior (jaseň štíhly) s obvodmi kmeňov 150 cm a 165 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

7 ks listnatých opadavých stromov druhu Juglans regia (orech kráľovský) s obvodmi kmeňov 60 cm, 65 cm, 13 cm, 40 cm, 167 cm, 44 cm a 26 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

2 ks listnatých opadavých stromov druhu Cerasus avium (čerešňa vtáčia) s obvodmi kmeňov 16 cm a 16 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

a 3 ks krovitého porastu druhu Prunus spinosa (slivka trnková) s výmerami 10 m2, 10 m2 a 6 m2,

rastúcich v okrese Zlaté Moravce, mimo zastavaného územia obce Choča, katastrálnom území Choča, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 421/75.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

 

Dátum zverejnenia informácie: 26.11.2019