Výzva na predkladanie ponúk – stavebný dozor

Obec Tesárske Mlyňany ako verejný obstarávateľ v zmysle  paragrafu 7 ods. 1 pism. b) zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje výzvu na súťaž:

na výkon stavebného dozoru pre stavbu „Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia – obmena technológie“ 

Výzva SD Splašková