Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka Základnej školy

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom,  v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                                          v y h l a s u j e

                                           v ý b e r o v é   k o n a n i e
                                        na obsadenie miesta riaditeľa (-ky)
   Základnej školy Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 34 ods. 2 zákona

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienky sú uvedené tu:

 

  Výberové konanie - riaditeľ/-ka ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany (103,0 KiB, 552 hits)